Voor- en Vroegschoolse Educatie

De voor- en vroegschoolse educatie (vve) staat volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk belang ervan. De overheid wil de opbrengsten van voorschoolse educatie (ve) vergroten door de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers en het aanbod verder te versterken. Het Rijk heeft in de afgelopen jaren met gemeenten afspraken gemaakt en extra geld ter beschikking gesteld om invulling te geven aan de kwaliteitsverbetering van de ve. Met de grote gemeenten zijn afspraken gemaakt over de inzet van Hbo-niveau in de vve. Met alle gemeenten zijn afspraken gemaakt over het taalniveau waarover pedagogisch medewerkers in de ve moeten beschikken. Vanaf augustus 2017 is in de grotere gemeenten (G37 en de G86) de verplichting ingevoerd om te voldoen aan taalniveau 3F voor Mondelinge vaardigheden en Lezen. Per 1 augustus 2019 gaat deze eis ook in de overige gemeenten gelden. Daarnaast zijn via het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie (mei 2017) extra eisen gesteld aan de ve-scholing van pedagogisch medewerkers, het pedagogische beleid en het opleidingsbeleid. Momenteel bereidt OCW een nieuwe maatregel voor om het aanbod ve te verhogen van 10 naar 16 uur en om de inzet van hbo-niveau te regelen. Brancheorganisatie Kinderopvang voert samen met SWN en BMK een Ondersteuningstraject uit. In dit dossier vind je handreikingen en algemene beleidsinformatie over vve. We organiseren bijeenkomsten en de helpdesk is bereikbaar voor vragen.

FAQ

Het ministerie van OCW heeft in een factsheet op een rij gezet met welke diploma’s of certificaten aantoonbaar gemaakt kan worden wanneer je aan taalniveau 3F voldoet. Deze ‘Factsheet over de aantoonbaarheid van taalniveau 3F’ is op deze site te vinden bij de documenten in het dossier Voor- en vroegschoolse educatie.


De landelijke vastgestelde eisen zijn als volgt:

Pedagogisch medewerkers die in een VVE-groep werken, moeten beschikken over taalniveau 3F voor mondelinge vaardigheden (spreken, luisteren en gesprekken voeren) en voor leesvaardigheid. Deze eis geldt met ingang van 1 augustus 2017 voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de G37 en de G86. Voor medewerkers in de overige gemeenten gaat deze eis per 1 augustus  2019 in.

Gemeenten kunnen aanvullende eisen stellen. Er zijn bv. gemeenten die niveau 2F voor schrijven verplicht stellen.

In de Kieswijzers taaltoetsen en de Kieswijzer taaltrainingen vind je meer informatie over het taalniveau. Je vindt de Kieswijzers op deze site bij de documenten in het dossier Voor- en vroegschoolse educatie.