28 juni 2024

Aanpassing ‘Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’- route 1 Meldcode

We informeren je graag over een aantal aanpassingen in het protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag, dat oorspronkelijk in 2018 door BK, BMK en BOinK is opgesteld. Het protocol is op een vijftal punten verbeterd, maar partijen zijn voornemens om het protocol in zijn geheel te updaten. Dit protocol is ook beschikbaar als app* voor Apple en Android.

Vorig jaar ontvingen we een bericht van een oplettende GGD toezichthouder. Zij wees ons op een onduidelijke beschrijving in het ‘Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang’. Hierin staat namelijk in route 1 Meldcode niet expliciet vermeld dat de gastouder verantwoordelijk is voor het nemen van de beslissing voor het doen van een melding bij Veilig Thuis.

Dat staat wel zo vastgelegd in de wet, artikel 8.c een toebedeling van verantwoordelijkheden per gastouder bij de stappen, bedoeld onder a, inclusief vermelding van de gastouder die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een melding;

Ook stonden er incorrectheden in route 2 de Meld-, overleg- en aangifteplicht oftewel de MOA.  In de oude versie van het protocol stond op een aantal plekken alleen de meldplicht beschreven en ontbrak de informatie over de overlegplicht en de aangifte plicht. Deze hebben we toegevoegd.

De precieze wijzigingen per bladzijde zijn:

  • Voorblad: suptitel en datum aangepast
  • Blz. 4. Aanvullende beschrijving op de verantwoordelijkheid gastouder
  • Blz. 5  Toegevoegd meld,- overleg- en aangifte plicht (er stond alleen meldplicht, dat is niet correct).
  • Blz. 25 In de inleiding concreter beschreven wat de meld overleg en aangifte plicht inhoud. De link toegevoegd naar de juiste web pagina van de vertrouwensinspectie.
  • Blz. 29 wijziging in de eerste alinea, toegevoegd dat het de aangifteplicht betreft i.p.v. de meldplicht
  • Blz. 34. Titel aangepast naar grensoverschrijdend gedrag
  • Blz. 67 Aanvullende beschrijving op de verantwoordelijkheid van de gastouder

De wijzigingen in de App zijn niet inhoudelijk. Wel in de overzichtspagina, na het openen van de app, zijn er tekstuele aanpassingen gedaan:

  • Titel is aangepast van Meldcode Kinderopvang naar Protocol Kinderopvang.
  • Route 2 groene balk is uitgebreid met Meld-, overleg-, en aangifteplicht
  • Route 3 oranje balk is aangepast naar Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

*App is nu te vinden onder Meldcode Kinderopvang. Dit is op zich niet juist want het gaat om meer dan de meldcode. Anderzijds is dit wel de naam waaronder de app bekend is in de sector. Over een nieuwe naam moet nagedacht worden.

Ga hier naar de pagina met meer info over de meldcode kindermishandeling.

Hieronder download je het protocol: