2 mei 2024

Extra aandacht voorkoming meisjesbesnijdenis in vakantieperiode

Veel kinderen genieten momenteel van de meivakantie. Maar voor sommige meisjes is de vakantie minder fijn. Zij lopen het risico om besneden te worden wanneer zij op vakantie zijn in het land van herkomst (van hun ouders). GGD Noord- en Oost Gelderland, vraagt in deze periode extra aandacht hiervoor.

 

Naar schatting lopen in Nederland de komende 20 jaar 4200 meisjes het risico om besneden te worden. Omdat meisjesbesnijdenis een ernstige vorm van kindermishandeling is, wordt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd. Om meisjesbesnijdenis te voorkomen, zijn zo veel mogelijk partijen nodig. Ook de kinderopvang kan hierin helpen. Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol in de preventie en signalering van meisjesbesnijdenis. De GGD vraagt om bij signalen van een dreigende of reeds uitgevoerde meisjesbesnijdenis de meldcode kindermishandeling te starten en de stappen van de meldcode te doorlopen.

Wat is meisjesbesnijdenis?
Vrouwelijke genitale verminking (VGV), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen. Dit kan grote lichamelijke, psychische en seksuele gevolgen hebben voor de betrokken meisjes. Er bestaan verschillende vormen van VGV en al deze vormen zijn in Nederland strafbaar. Meisjes afkomstig uit de landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt, lopen mogelijk een risico om besneden te worden. Dat kan gebeuren in Nederland of in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Ook inwoners van Nederland die hun dochter in het buitenland laten besnijden, plegen een strafbaar feit en kunnen in Nederland worden vervolgd. Landen waar meisjesbesnijdenis veelvuldig voorkomt, zijn onder meer Egypte, Somalië en Soedan. Bekijk de VGV-brochure voor een volledig(er) overzicht van landen.

Waar moet je op letten?
Soms is het lastig om een dreigende meisjesbesnijdenis te herkennen. Kinderen kunnen onder andere wat negatiever of wat meer teruggetrokken zijn of opzien tegen de aankomende vakantie. Lees hier de ‘Signaalwijzer meisjesbesnijdenis voor leerkrachten’. Hoewel deze signaalwijzer gericht is aan scholen en leerkrachten, gelden voor de BSO en kinderopvang dezelfde signalen.

Wat kun je doen?
Een eerste belangrijke stap is het alert zijn op de signalen van meisjesbesnijdenis bij kinderen bij jou op de BSO of binnen de kinderopvang. Wanneer je je zorgen maakt, start dan de meldcode en volg de bijhorende stappen. Is er acute dreiging? Schakel direct hulp in en neem contact op met Veilig Thuis via 0800-2000 of via www.vooreenveiligthuis.nl.

Wat doet de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)?
Ook de JGZ speelt een belangrijke rol in de preventie en signalering van meisjesbesnijdenis. De JGZ bespreekt met ouders uit risicolanden dat meisjesbesnijdenis strafbaar is in Nederland (ook als dit in het buitenland wordt uitgevoerd) en dat het onherstelbare schade geeft bij meisjes en vrouwen. Zo nodig wordt daarbij een tol of sleutelpersoon ingezet. De jeugdarts/jeugdverpleegkundige kan de ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ meegeven aan ouders. Deze verklaring is ontwikkeld door het ministerie van VWS en is in zeven talen beschikbaar. Ouders en meisjes kunnen de verklaring laten zien aan familie tijdens verblijf in het buitenland. De verklaring kan ouders helpen weerstand te bieden tegen de druk van de omgeving hun dochter(s) te laten besnijden.

Meer informatie
Achtergrondinformatie over meisjesbesnijdenis is te vinden op: www.meisjesbesnijdenis.nl

Meer informatie over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vind je op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode en www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl