26 mei 2023

Uitspraak over speeltoestellen in de gastouderopvang

Foto: Olivia Bauso

Een gastouder heeft na een incident in 2021, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) op visite gehad. Deze concludeerde dat de speeltoestellen in de tuin van de gastouderlocatie geen certificaat van goedkeuring hadden en daardoor niet voldeden aan het gestelde in de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS). De speeltoestellen (in dit geval een trampoline en een speelhuisje) werden als gevolg daarvan buiten gebruik gesteld. Hierop volgde een bestuurlijke boete van € 525,- per speeltoestel.

Bezwaar tegen besluit
Zowel het gastouderbureau, NYSA als de toezichthoudende instanties GGD en VNG waren van mening dat de WAS niet van toepassing is op de gastouderopvang. Als gevolg hiervan heeft NYSA besloten de zaak voor de bestuursrechter te brengen.

Nu hebben de rechters geconcludeerd dat de gastouderopvang wel degelijk onder het WAS valt. De gastouder vangt bedrijfsmatig kinderen op waarbij de speeltoestellen op de gastouderlocatie (zowel buiten als binnen) niet uitsluitend gebruikt worden in de particuliere sfeer maar wel degelijk  bedrijfsmatig gebruikt worden. Als gevolg hiervan vallen de speeltoestellen onder de term “publiek gebruik”.

Samen met Nysa pleiten wij voor een uitzondering voor gastouders
Naar aanleiding van de uitspraak is Nysa direct in overleg gegaan met SZW, GGD-GHOR en VNG. Ook de BK is betrokken. NYSA en BK zijn van mening dat in het belang van de gastouders en het spelplezier van de kinderen, voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt dient te worden. Op dit moment is het nog niet duidelijk of- en op welk termijn er zicht is op een eventuele uitzondering die gewenst en beoogd is. De gesprekken hierover lopen nog.

GGD-GHOR en VNG vooralsnog geen wijziging in beleid
GGD-GHOR en VNG geven aan dat er, in de praktijk, op dit moment niet anders wordt omgegaan met de speeltoestellen in de gastouderopvang dan gebruikelijk. De toezichthouder geeft informeel aan nu niet opeens te handhaven als er een speeltoestel in de tuin staat en deze is niet gecertificeerd conform de eisen van de WAS. Toezicht- en handhaving (VNG en GGD GHOR) zal hierover nog een officieel nieuwsbericht over publiceren. Zodra deze gepubliceerd is, zullen wij dit melden.

Wat kunnen gastouders nu het beste doen?
Check in de bijlage van de reikwijdtenotitie (nb dit is geen makkelijk artikel om te lezen) of het speeltoestel welke door de gastouder gebruikt wordt wel of niet onder de WAS valt. Valt deze niet onder de WAS dan kan je het speeltoestel op de gebruikelijke manier gebruiken.

Valt deze wel onder de WAS dan adviseren wij je het speeltoestel tijdelijk buiten gebruik te stellen en voor nu (zolang als er geen uitsluitsel is) er geen gebruik van te maken of het speeltoestel te laten keuren zodat het gecertificeerd is en aan de eisen van de WAS voldoet.

Houd hierbij ook rekening met het feit dat de WAS per 1 juli as. wordt aangepast en alle speeltoestellen per deze datum gecertificeerd dienen te worden door een AKI (aangewezen keuringsinstelling) en er een actueel dossier of logboek per speeltoestel dient te worden bijgehouden.