Ultimatum FNV met verbazing door BK en BMK in ontvangst genomen

08 juni 2021

Ultimatum FNV met verbazing door BK en BMK in ontvangst genomen

Maandagochtend 7 juni is er een overleg geweest tussen de werkgevers en werknemers. BK en BMK reageren enigszins verbaasd op het plotselinge gestelde ultimatum door de FNV. Vooral omdat de verschillende posities van alle partijen nog niet volledig helder zijn rondom het eindbod. Hier lees je over het ultimatum van de FNV.

Reactie van de branche
De werkgevers van de brancheorganisaties BK en BMK zijn ervan overtuigd dat zij een goed eindbod hebben gedaan dat recht doet aan de situatie in de branche en de wensen van werknemers. Naast een prima loonbod zijn er veel kwalitatieve onderwerpen besproken en opgenomen in het eindbod. Zie de reactie die wij met BMK opstelde voor Kinderopvangtotaal.

De inkomsten liepen tijdens de sluiting door, maar ook de kosten. Daarnaast zijn er ook extra kosten gemaakt voor testen, vervanging van zieke medewerkers en medewerkers die in quarantaine zaten. Ook hebben veel kinderopvangorganisaties ouders terug moeten betalen boven max uurtarief. Daarnaast ziet BK een uitstroom van BSO kinderen en zijn er minder aanmeldingen. Ondanks dit alles hebben werkgevers toch een goed loonbod gedaan, zeker als je het vergelijkt met andere cao’s in Nederland. 

Loonstijging net als de afgelopen 5 jaar ruim boven het landelijk gemiddelde
BK en BMK  bieden medewerkers ook een loonstijging van 3% plus een eenmalige uitkering van 0,5% als blijk van waardering voor hun betrokkenheid in de afgelopen tijd. Met ons loonbod komen we voor een groot deel tegemoet aan de wens van de vakbonden en doen we naar onze mening een passend voorstel, zeker in deze ingewikkelde periode. Bovendien zijn er de afgelopen jaren in de cao Kinderopvang goede afspraken gemaakt over loonstijgingen. In 2020 stegen de lonen nog met 3% en kwam er weer een eindejaarsuitkering van 2%. Sinds 2017 zijn de salarissen in de Kinderopvang  gestegen met 13,5%. Dat is 4,5% hoger dan het gemiddelde in Nederland. Het aanbod van de werkgevers van met 3% structureel en 0,5% eenmalig ligt hoger dan de door het Centraal Plan Bureau verwachte gemiddelde loonstijging.      

Om jou als werkgever te ondersteunen om je werknemers goed te kunnen informeren over het eindbod:

Waarom is dit CAO akkoord een goed bod voor de werknemers (naast loon)?

 1. Het aantal niet groepsgebonden uren wordt verhoogd van 46 naar 50 uur. Hierdoor is er, indien nodig, meer tijd om eventuele extra taken die worden opgedragen aanvullend op de taken die er nu al zijn, ook buiten de groep te kunnen uitvoeren.
 2. De Jaarurensytematiek (JUS) wordt aangepast voor de hele dagopvang. Dit betekent dat er de helft minder plus en min-uren ontstaan voor de werknemers.
 3. De beschikbaarheidsdag wordt gewijzigd in ‘extra roosterdag’. In overleg met de werkgever kan deze worden ingepland.
 4. Het recht op buitengewoon verlof zal in de cao zo worden omschreven dat hierover geen discussie meer mogelijk is. Ook komt er een toevoeging dat er recht is om vrij te zijn bij bijzondere gebeurtenissen in de privésfeer als de medewerker hierom vraagt.
 5. Voor alle medewerkers waarvan de partner bevalt wordt tijdens het wettelijke aanvullend geboorteverlof het salaris aangevuld tot 100%.
 6. Er komt een onkostenvergoeding voor de privé mobiele telefoon indien deze tijdens werktijd gebruikt moet worden.
 7. Het gebruik van het levensfasebudget wordt verruimd. De medewerker mag dit ook inzetten voor een opleiding.
 8. Functiedifferentiatie wordt beter omschreven in de CAO, waardoor het voor de medewerker helder is welke schaal van toepassing is en welke werkzaamheden daarbij horen.
 9. Drie weken zomervakantie indien het binnen het rooster past.

Wat doet dit CAO akkoord met de werkdruk?

 1. Het aantal niet groepsgebonden uren wordt verhoogd van 46 naar 50 uur, waardoor er meer tijd is om eventuele extra taken die worden opgedragen aanvullend op de taken die er nu al zijn, ook buiten de groep te kunnen uitvoeren.
 2. Omdat de beschikbaarheidsdag vervalt, wordt het recht op onbereikbaarheid duidelijker.
 3. Samen met de bonden starten we het project ‘Vitaliteit en Levenstijl’ om werk en privé beter in balans te krijgen.  
 4. Het project ‘Zelfroosteren’ wordt gestart. Hierdoor hebben werknemers meer invloed op hun eigen werk- en vrije dagen.
 5. Werkgevers en werknemers gaan in gesprek met het Ministerie van SZW en GGD om de regeldruk en protocollen binnen de kinderopvang te bespreken, met als doel om samen de werkdruk te verbeteren.

Hoe ga je om als werkgever om met eventuele acties?

De FNV roept op dat we acties kunnen verwachten. Wij vragen jullie om ontspannen en in alle redelijkheid op eventuele acties van de FNV te reageren.

Gerelateerde dossiers Cao Kinderopvang