26 april 2024

Gastouderopvang is uniek en onvervangbaar – BK-update over alles wat er speelt

Foto: Mi Pham

Het vakmanschap van de gastouderopvang staat volop in de belangstelling. Dat is goed nieuws want de waarde van deze unieke vorm van opvang wordt daarmee steeds zichtbaarder. Het is tegelijkertijd ook een uitdaging want door veel nieuwe regels, en weer uitzonderingen op regels, staat het verdienmodel onder druk. BK is hier heel druk mee bezig en we praten je graag bij.

Ook hebben we twee concrete activiteiten in voorbereiding: een terugkeer van onze jaarlijkse gastouderopvangbijeenkomst. En we willen met Nysa een aantal webinars organiseren rondom professionalisering en tariefstelling 2025 voor gastouders en gastouderbureaus. Houd onze website in de gaten voor exacte data!

Wetstraject verbetermaatregelen gastouderopvang
Het verbetertraject gastouderopvang loopt nu ruim een jaar. In dat jaar is het wetsvoorstel in internetconsultatie gegaan (juli 2023) en inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd (maart 2024). Daarna is een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur, ook wel ‘besluit’ genoemd) in internetconsultatie gegaan. Een besluit is een lagere vorm van regelgeving dan een wet. Aan de hand van de opbrengst uit de internetconsultatie kan het besluit eventueel nog aangepast worden. Als laatste in de rij komt een ministeriële regeling. Dat is de laagste vorm van regelgeving. Deze wordt na de zomervakantie verwacht.

Bij alle stappen van dit wetstraject heeft BK intensief met het ministerie van SZW overlegd. Onze focus ligt daarbij altijd op de volgende onderwerpen:

  • Bestaansrecht en toegankelijkheid
  • Belastbaarheid en regeldruk
  • Betaalbaarheid en financiering
  • Fasering en overgangstermijnen
  • Beeldvorming en communicatie

In de reactie die we instuurden op de internetconsultatie van het besluit, wordt uitgebreid bij deze thema’s stil gestaan.

Klik hier om deze reactie te lezen.

Afdeling onvoorzien-met-veel-impact: speeltoestellen, gastouders aan huis en bakfietsen 
Soms is er een nieuwe wet of een gerechtelijke uitspraak die onverwacht veel impact heeft op onze dienstverlening. En soms breken er ineens bakfietsen in tweeën. En dat heeft ook meteen gevolgen voor onze branche. Dit is wat er speelt:

Speeltoestellen: de WAS (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen) zorgde in 2023 voor een fikse domper: na een gerechtelijke uitspraak bleken de speeltoestellen in de tuin van de gastouder onder deze wet te vallen en konden ze niet meer gebruikt worden. Inmiddels ligt er een concept-besluit om de gastouderopvang hiervan per 1 januari 2025 uit te zonderen. De internetconsultatie is net afgerond en wij hebben hoop op een goede uitkomst. Ook wordt in dit concept-besluit een uitzondering geregeld rondom de eisen aan kinderbedden en boxen. Helaas komt er geen overgangsperiode tot 1 januari 2025.

Regeling Dienstverlening aan Huis (RDAH): dit is een brede regeling die is opgezet om zwartwerken tegen te gaan. Deze regeling is van toepassing op tal van beroepen, o.a. op de gastouders aan huis. Het ministerie van SZW is van plan om de PGB-regeling te schrappen uit de Regeling RDAH. Het Ministerie heeft aangegeven dat dit misschien ook consequenties kan hebben voor de gastouders aan huis en dit heeft potentieel grote gevolgen voor de duizenden gastouders die belangrijk werk doen. Een aantal betrokken BK-leden neemt deel aan de werkgroep van het ministerie om dit in goede banen te leiden. Ook winnen we hierover juridisch advies in.

Babboe bakfiets: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft eigenaren van verschillende typen bakfietsen van Babboe opgeroepen deze niet langer te gebruiken. De NVWA heeft aangetoond dat deze bakfietsen onveilig zijn en tot zeer ernstig letsel kunnen leiden. BK heeft haar leden opgeroepen hieraan gehoor te geven en we hebben een voorbeeldbrief van onze jurist ter beschikking gesteld waarmee Babboe aansprakelijk kan worden gesteld.

Werving gastouders 
We willen er dolgraag meer gastouders bij. Daarvoor werken we aan een aantal zaken:

  •  Het starten als gastouder als onderdeel van het Ontwikkelpad 
  • Verminderen van financiële drempels zoals leges en studiekosten
  • Werken aan het imago van de gastouderopvang
  • Wervingscampagne
  • Verdienmodel ter discussie stellen bij het ministerie

De lobby van BK – hoe ziet dat er op dagelijkse basis uit? 
We maken ook graag zichtbaar wat er standaard voor en soms achter de schermen ingezet wordt om gastouderopvang op de kaart te zetten en te houden. Wie praat met wie en waar hebben we het dan over?

Adviesraad BK: zes keer per jaar komt een 8-tal BK-leden van grote en kleine gastouderbureaus bij elkaar om over actuele zaken te sparren. Deze groep heeft via de mail en een appgroep veel contact waardoor we signalen uit het veld snel door kunnen zetten naar het ministerie of de GGD. En ook omgekeerd: als het ministerie om casuïstiek vraagt, kunnen we dat snel leveren.

Sectoroverleg: twee keer per jaar komen BK, BMK, Nysa, BOinK en VWO samen met het ministerie van SZW om het actuele beleid te bespreken. Nu we middenin het wetstraject zitten, zijn er uiteraard meerdere overleggen gepland en kunnen wij actief meelezen.

Operationeel overleg gastouderopvang: 3 a 4 keer per jaar komen wij met BK, BMK, Nysa, BOinK, GGD GHOR en VNG samen om knelpunten en verbeterpunten in het landelijk toezicht te bespreken.

Regiobijeenkomsten MKB: in 2023 zijn we gestart met regiobijeenkomsten voor de wat kleinere ondernemers in de kinderopvang. Ook voor gastouderbureaus een zeer geschikt moment om elkaar te ontmoeten en BK te voeden met verhalen uit het veld.

Platform Kinderopvang Werkt!: hoewel gastouders niet onder de cao vallen, zijn wij bezig om het vak van gastouder bij dit platform meer onder de aandacht te brengen.

Helpdesk Gastouderopvang: staat open voor vragen van leden

Heb je naar aanleiding van deze update vragen of suggesties? Ze zijn meer dan welkom! Mail ons via helpdesk@kinderopvang.nl