Van Ark: ‘Doel bereikt met harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen’

Van Ark: ‘Doel bereikt met harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen’

#BKnieuws

Op 6 juli stuurde staatsecretaris Van Ark de evaluatie van de Wet harmonisatie naar de Tweede Kamer. Deze evaluatie vat de resultaten uit eerder verschenen onderzoeken samen. Al met al is de conclusie dat de harmonisatie goed en tijdig geïmplementeerd is.

Wet harmonisatie
Het doel van de Wet harmonisatie is om voor werkende ouders de toegankelijkheid tot alle voorschoolse voorzieningen gelijk te trekken, waardoor een gelijk speelveld ontstaat voor hele dagopvang en kortdurende peuteropvang.  De voormalig peuterspeelzalen zijn onder de werkingssfeer van de Wet kinderopvang gebracht, waardoor de kwaliteitseisen gelijk zijn getrokken.

Uitkomsten evaluatie
In de evaluatie worden twee vragen beantwoord:

  1. Zijn de beoogde doelen van de wet bereikt?
  2. Welke effecten heeft deze wet op de praktijk?

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat het speelveld tussen kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen gelijker is geworden, omdat er voor werkende ouders geen financiële verschillen meer zijn. Wel is het zo dat veel gemeenten de uurprijs van de kortdurende opvang dempen om de kosten voor ouders tussen verschillende voorzieningen gelijk te houden.

De harmonisatie lijkt geen negatief effect gehad op het bereik van het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat. Het bereik is zelfs licht toegenomen.

De harmonisatie is breder opgepakt door veel gemeenten dan strikt genomen nodig was. Gemeenten hebben verschillende keuzes gemaakt wat betreft de ouderbijdrage, startleeftijd en de definitie voor doelgroeppeuters. Dit maakt het complex voor kinderopvangorganisaties die in meerdere gemeenten voorschoolse voorzieningen aanbieden.

Daarnaast is het zo dat ouders sinds de harmonisatie soms te maken hebben met twee verschillende regelingen (de kinderopvangtoeslag en VE), wat ingewikkeld voor hen kan zijn.

Ondanks de mogelijk iets grotere complexiteit voor gemeenten, aanbieders en ouders zijn er op basis van de onderzoeken geen aanwijzingen voor negatieve effecten in de praktijk.

Conclusie
In haar brief met een reflectie op het kinderopvangstelsel concludeert Van Ark: “Het stelsel voor peuters is gericht op verschillende doelgroepen, om het bereik onder de verschillende doelgroepen zo groot mogelijk te maken. Dat maakt het stelsel doelmatig, maar niet altijd eenvoudig, met name in de uitvoering.”

Dat de uitkomsten van de evaluatie positief zijn, is een groot compliment voor de branche, aangezien de implementatie samenviel met de implementatie van de Wet IKK en met een aantal aanscherpingen in de kwaliteitseisen voor Voorschoolse educatie. Er is in een korte periode heel veel werk verzet met een goed resultaat.

De reflectiebrief en het evaluatierapport vind je hier.

Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk