Nieuwe update opening onderwijs en opvang per 8 juni

28 mei 2020

Nieuwe update opening onderwijs en opvang per 8 juni

Zoals we vandaag eerder berichtten, wachtte het onderwijs op een advies van het OMT (Outbreak Management Team). Het advies is nu bekend.

Het OMT ziet geen zwaarwegend bezwaar om medewerkers van de tussenschoolse opvang (TSO) weer de opvang op school te laten verzorgen indien zij ook zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot anderen in acht nemen. Richtlijn van het OMT is anderhalve meter afstand tussen leerlingen en volwassenen, en tussen volwassenen onderling.

Dit advies van het OMT betekent dat scholen weer terug kunnen keren naar de reguliere tijden van vóór 16 maart. Dit is ook het uitgangspunt van het Ministerie van OCW en van de PO-Raad. De aansluiting tussen schooltijden en BSO zou dan geen probleem moeten zijn. Het is mogelijk dat een aantal scholen voor de komende periode toch een continurooster willen aanhouden. Scholen zullen in dat geval in overleg moeten treden met ouders en met de betrokken bso’s om hier in onderling overleg afspraken over te maken. De verantwoordelijkheid voor een werkbare aansluiting op de BSO ligt in dat geval bij de school.

In het overleg met de PO-Raad en het ministerie van OCW is afgesproken dat in het protocol wordt vermeld dat het uitgangspunt is dat scholen terugkeren naar reguliere tijden. Besturen en scholen worden opgeroepen om zo snel mogelijk in overleg te treden met de kinderopvang. Wij, BK en BMK, roepen jullie op onze beurt weer op om dat overleg ook zelf te zoeken en in goede samenwerking tot afspraken te komen.

BK en BMK hebben daarnaast met de PO-Raad een stroomschema opgesteld waarin we de mogelijke scenario’s voor 8 juni qua ‘aansluiting’ hebben gevisualiseerd. Ook hierin wordt het uitgangspunt gehanteerd dat scholen terugkeren naar de reguliere schooltijden. Mochten scholen overwegen toch een andere keuze te maken dan brengt het stroomschema de voor- en nadelen van de verschillende opties voor alle betrokken partijen in kaart.

Tenslotte verzorgen veel kinderopvangorganisaties de TSO en werken daarbij met vrijwilligers. Mogelijk zorgen de corona-maatregelen ervoor dat het lastiger is om de bezetting voor de TSO te regelen. Probeer in nauw overleg met de scholen en je medewerkers tot oplossingen te komen, zodat we zoveel mogelijk naar reguliere schooldagen kunnen terugkeren.

Zodra het protocol van de PO-Raad en het stroomschema gepubliceerd zijn zullen we de links toevoegen.

Gerelateerde dossiers Coronavirus