‘Asschermiddelen’ voor peuteropvang bevroren

18 oktober 2018

‘Asschermiddelen’ voor peuteropvang bevroren

Het ministerie van SZW heeft besloten om de middelen voor peuteropvang van niet-doelgroep peuters, wiens ouders geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag, niet verder te verhogen. In 2016 zijn tussen het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over deze groep en is door toenmalig minister Asscher een budget beschikbaar gesteld. Dat budget zou oplopen tot structureel 60 miljoen in 2021. Het bedrag was gebaseerd op de aanname dat het landelijk om zo’n 40.000 peuters zou gaan.

Uit de eerste meting van 2017 blijkt dat de groep peuters, voor wie deze middelen zijn bedoeld, veel kleiner is. Het zou gaan om zo’n 11.400 peuters. Op grond van deze cijfers hebben SZW en VNG overeenstemming bereikt om het budget niet verder op te laten lopen dan het bedrag dat in 2018 beschikbaar is, namelijk 30 miljoen.

De septembercirculaire hierover vind je hier. De betreffende passage staat op pag. 25-26.

Gerelateerde dossiers Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk