30 november 2022

Brief minister over uurtarieven: is dit het einde van de KOT discussie?

Tijdens het commissiedebat Kinderopvang van 16 november in de Tweede Kamer, zijn er vragen gesteld aan minister Van Gennip over de indexatie van het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag. Op initiatief van Nysa hebben we met een brede vertegenwoordiging een oproep gedaan om het maximum uurtarief voor 2023 met meer dan de vastgestelde indexatie te verhogen. De minister wilde hier helaas niet in bewegen, maar eerst haar onderzoeken naar de financiering van de sector afwachten. Zoals de minister heeft toegezegd tijdens het debat, zou zij per brief nog terugkomen op vragen die tijdens het debat van 16 november gesteld zijn. Die brief heeft de minister deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Betekent dit het einde van de KOT-discussie? Wat ons betreft niet. We betreuren het zeer dat een aantoonbaar achterblijvende indexatie niet wordt gerepareerd. Tweede Kamerlid Senna Maatoug (GL) was zeer vasthoudend op dit onderwerp en verwees naar een stuk van Ed Buitenhek, over de achterblijvende indexatie in voorgaande jaren die de kloof heeft veroorzaakt tussen toeslagtarieven en werkelijke tarieven.

Uitgangspunten uurpriis van Van Gennip
De ontwikkeling van de tarieven is voor de minister een belangrijk aandachtspunt, omdat het van invloed kan zijn op de toegankelijkheid, als tarieven steeds vaker boven de maximum uurprijzen komen te liggen.

  • Het is belangrijk dat de maximum uurprijs aan de hand van objectieve criteria wordt vastgesteld en niet direct de werkelijke uurprijzen in de kinderopvang volgt. Dit om te voorkomen dat er een prikkel ontstaat waarbij hogere tarieven enkel zouden leiden tot hogere winsten en kosten hiervan worden afgewenteld op de belastingbetaler.
  • Gezien de stevige publieke component in de financiering moet de maximum uurprijs ruimte bieden voor een doelmatige bedrijfsvoering, waarbij de toegankelijkheid zoveel mogelijk geborgd wordt.

Wat constateert de minister m.b.t. de indexatie?

De maximum uurprijs heeft voor het overgrote deel van de afgelopen jaren de reguliere indexatie gevolgd. In enkele jaren is er afgeweken van de reguliere indexatie.

De minister concludeert hieruit het volgende: “Hoewel er reeds door het voorgaande kabinet via een verhoging van de toeslagpercentages is geïnvesteerd in de betaalbaarheid van kinderopvang weegt, zeker voor lagere inkomens, het deel waarover zij geen kinderopvangtoeslag ontvangen door tariefstijgingen zwaarder. Als ik kijk naar de ontwikkeling zie ik dat dit verschil tussen het gemiddelde tarief en de maximum uurprijs toeneemt.”

Ed Buitenhek heeft deze cijfers naast de cijfers van het RTL-onderzoek gelegd, en heeft hier een interessante doorrekening op gemaakt. De conclusie van Ed Buitenhek bewijst dat we inmiddels fors achterlopen.

Toegankelijkheid
Minister Van Gennip geeft aan de toegankelijkheid van de kinderopvang doorlopend te monitoren. Zij beschouwt het als een positief signaal dat ook in het tweede kwartaal van 2022 de deelname aan kinderopvang nog steeds stijgt.

Ook wij zien dat de groei van de vraag naar kinderopvang toeneemt, maar is dat een goed teken? De wachtlijsten groeien en steeds vaker krijgen ouders hun kinderen niet meer geplaatst bij de kinderopvang. Hoe kan de sector de toegankelijkheid vergroten en de kwaliteit behouden, terwijl er sprake is van een bizar groot personeelstekort en stijgende prijzen? Dat roept tevens de vraag op voor wie de kinderopvang toegankelijk is of blijft, aangezien de signalen dat ouders moeite hebben om de opvang met de stijgende prijzen te blijven betalen ook toenemen.

Minister kijkt naar 2024
“Mijn plan is om dit voorjaar, rekening houden met bovenstaande aspecten en het bredere begrotingsbeeld, serieus te kijken naar de indexering van de uurprijs voor 2024”.

De belofte om in het voorjaar serieus te gaan kijken naar de indexering van de uurprijs, is voor BK veel te laat. De druk op toegankelijkheid en de kwaliteit van de kinderopvang blijft hierdoor voor 2023 onverminderd hoog. We zullen hier onverminderd druk op blijven uitoefenen.

Klik hier voor de kamerbrief
Klik hier voor de berichtgeving van Ed Buitenhek