4 juli 2024

SZW publiceert de nieuwe Regeling taaleis IKK

Foto: Jason Leung

SZW publiceerde op 27 juni jl. de wettelijke Regeling voor de aantoonbaarheidseisen van de taaleis IKK. De aantoonbaarheidseisen (wanneer voldoe je eraan) en de manier van toetsen (op welke manier toon je dat aan) zijn op dit moment nog geregeld in de Cao Kinderopvang. Vanaf 1 januari 2025 gelden de eisen die in de nieuwe Regeling staan.

Hoofdlijnen Regeling

  • Pedagogisch medewerkers die werken met 0 tot 4-jarigen moeten de Mondelinge vaardigheden (Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren) beheersen op niveau 3F / B2.
  • Pedagogisch medewerkers die werken in de BSO moeten de Nederlandse taal beheersen op niveau 2F / B1. Dat is het geval bij een mbo3-diploma.

Datum bewijsstuk is leidend

  • Een diploma, certificaat e.d. dat vóór 1-1-2025 is behaald kan als bewijsstuk voor 3F / B2 dienen als voldaan wordt aan de aantoonbaarheidseisen in de cao Kinderopvang in de periode 2018 – 2024.
  • Een diploma, certificaat e.d. dat ná 1-1-2025 is behaald kan als bewijsstuk dienen als voldaan wordt aan de aantoonbaarheidseisen van de Regeling kinderopvang die per 1 januari 2025 ingaat.

Bovenstaande geldt voor huidige én toekomstige medewerkers. De datum van indiensttreding is dus niet van belang. Deze bepaling maakt een overgangsregeling voor huidige medewerkers overbodig. Een eenmaal afgegeven bewijsstuk dat voldoet aan de taaleis IKK blijft geldig. Er hoeft in een nieuwe situatie dus niet opnieuw getoetst te worden of de medewerker taalniveau 3F c.q. 2F beheerst.

Uitzonderingen
Enkele groepen pm’ers 0 tot 4 jarigen hoeven op 1 januari 2025 (nog) niet aan de taaleis te voldoen:

  • Een pm’er die geboren is op of vóór 31 december 1964 hoeft in de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027 niet te voldoen. Zij moet vanaf 1 januari 2028 kunnen aantonen dat zij aan de taaleis voldoet.
  • Een pm’er die in de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 een aansluitende periode van 8 weken of langer volledig afwezig is in verband met ziekte, vakantie of een ander soort verlof, krijgt 6 maanden uitstel. De 6 maanden gaan in op 1 januari 2025, of op de datum van formatieve werkhervatting (inzet binnen de regels van de BKR) als dat later is dan 1 januari 2025.
  • Een pm’er die uitsluitend Fries spreekt met de kinderen, voldoet aan de taaleis als zij kan aantonen dat zij het Fries beheerst op niveau B2.  Ze mag er ook voor kiezen een bewijsstuk aan te leveren waaruit blijkt dat zij de Mondelinge vaardigheden Nederlands op niveau 3F beheerst.
  • Een pm’er in de Meertalige opvang die conform de vereisten in de Wet kinderopvang consequent/uitsluitend een andere voertaal hanteert, moet deze voertaal beheersen op niveau B2. Zij hoeft niet aan de taaleis IKK te voldoen.

Taaleis Voorschoolse Educatie
De taaleis VE is in 2019 ingevoerd via het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE. Pm’ers op een VE-groep moeten Mondelinge vaardigheden én Lezen beheersen op niveau 3F.

Meer informatie
Bekendmaking Regeling kinderopvang

Een update van onze notitie Taaleis in de kinderopvang is in de maak en wordt zo spoedig mogelijk op onze website gepubliceerd.