5 april 2024

Internetconsultatie Besluit kwaliteit gastouderopvang nog open tot 15 april

Nadat begin maart het wetsvoorstel verbetermaatregelen gastouderopvang naar de Tweede Kamer is gestuurd, is onlangs de bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in internetconsultatie gegaan. Een AMvB, of Besluit zoals dat heet, is lagere regelgeving. Het is een besluit van de regering waarin regels uit een wet verder worden uitgewerkt. Een Besluit kan makkelijker (en dus sneller) worden gewijzigd dan een wet.
Er kan tot 15 april gereageerd worden op de internetconsultatie van het Besluit. Klik hier om te reageren.

Tot 3 april konden Kamerleden schriftelijk reageren op het wetsvoorstel. Klik hier voor hun reacties.

Het Besluit kwaliteit gastouderopvang is een vervolg op het ‘wetsvoorstel verbetermaatregelen gastouderopvang’ dat in juni 2023 open heeft gestaan voor internetconsultatie. In het besluit waarop nu gereageerd kan worden, worden de maatregelen om de kwaliteit van de gastouderopvang te verbeteren verder uitgewerkt. Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de begeleiding van gastouders door gastouderbureaus, en op het professionaliseren van gastouders.

Reageren op een internetconsultatie is altijd nuttig! De Raad van State leest namelijk mee en gebruikt de input voor haar advisering. BK heeft ook een reactie in voorbereiding.

In het gewijzigde Besluit staan onder meer de volgende maatregelen:

  • De vier pedagogische doelen in het wetsvoorstel worden in dit Besluit geconcretiseerd, zoals voor kindercentra al eerder is gedaan met de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.
  • Iedere gastouder stelt een pedagogisch werkplan op. Hierin beschrijft de gastouder hoe uitvoering wordt gegeven aan de vier pedagogische doelen en hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd.
  • De pedagogisch beleidsmedewerker van het gastouderbureau biedt iedere gastouder jaarlijks drie uur coaching.
  • De gastouder volgt daarnaast jaarlijks nog zeven uur aan permanente ontwikkeling.
  • Iedere gastouder beschikt over een achterwacht die bij calamiteiten binnen een kwartier aanwezig kan zijn. Op dit moment geldt dit alleen wanneer gastouders meer dan drie kinderen opvangen.

Hoe nu verder?
Na het uitwerken van het Besluit (AMvB), volgt een derde laag in dit traject: een ministeriële regeling. Dat is vaak een verdere uitwerking van een AMvB. Een ministeriële regeling is sneller in te voeren dan een AMvB omdat een AMvB in de ministerraad wordt besproken en advies van de Raad van State nodig heeft. Een ministeriële regeling heeft deze route niet nodig. BK gaat binnenkort samen met andere sectorpartijen in gesprek met het ministerie van SZW over de inhoud van deze regeling.

Klik hier voor de internetconsultatie over het Besluit

Lees hier de reacties van de Kamerleden op het wetsvoorstel: