23 november 2022

Kamerbrief over inclusieve, meertalige en plusopvang

Rondom het commissiedebat van vorige week heeft Minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer middels een kamerbrief geïnformeerd over vier onderzoeken naar o.a. bijzondere vormen van opvang. Zij heeft deze onderzoeken laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het aanbod, behoefte en effecten van kinderopvang.

De 4 onderzoeken zijn:

  • Plusopvang in Nederland
  • Inclusieve kinderopvang
  • Verkenning meertalige en anderstalige kinderopvang
  • De effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen

BK heeft op de achtergrond voor de eerste drie onderzoeken via onze leden input geleverd.

Plusopvang en inclusieve opvang
Steeds meer locaties bieden ‘iets extra’s’ aan kinderen die dat nodig hebben. Dat zijn meestal kinderen met een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblematiek of zorg- en ondersteuningsbehoefte (of een combinatie). Het is een vorm van opvang waar veel behoefte aan is en tegelijkertijd liggen er nog veel uitdagingen. De Minister schrijft: Deze onderzoeken bieden waardevolle input over de samenwerking tussen gemeenten, jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang. Beide onderzoeken tonen aan dat er stappen worden gezet om de kinderopvang inclusiever te maken. Dat is goed. Tegelijkertijd laten de onderzoeken ook zien dat er nog verschillende obstakels op de weg naar inclusieve kinderopvang liggen. Hierbij speelt mee dat dit onderwerp betrekking heeft op drie stelsels: het kinderopvang-, onderwijs- en jeugdzorgstelsel. Gezien de raakvlakken met onderwijs en zorg ga ik over de uitkomsten van beide onderzoeken en mogelijke vervolgstappen op korte termijn in gesprek met de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meertalige opvang
Begin 2022 is, in opdracht van het ministerie van SZW, in beeld gebracht hoeveel kinderopvanglocaties op dit moment opvang aanbieden (mede) in een andere voertaal dan de Nederlandse en welke talen dit zijn. Dit onderzoek biedt input voor het wetstraject om meertalige dagopvang wettelijk mogelijk te maken. De belangrijkste redenen die kinderopvanglocaties noemen voor het aanbieden van een andere voertaal zijn: dat de opvang bij een internationale school behoort; dat ouders expats zijn die tijdelijk in Nederland verblijven; dat ouders een andere taal spreken en door de meertalige opvang kunnen de kinderen integreren en dat er voordelen aan tweetalige opvang zitten. De resultaten uit dit onderzoek worden meegenomen bij de vormgeving van meertalige dagopvang, waar de Kamers eind 2022 verder over worden geïnformeerd.

Effecten van kinderopvang
Universiteit Utrecht heeft de effecten van kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling onderzocht. Uit het internationale literatuuronderzoek concluderen de onderzoekers dat deelname aan kinderopvang, voorschoolse educatie of kleuteronderwijs vanaf 2 à 3 jaar positief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Deze positieve effecten zijn sterker voor kinderen uit kansarme milieus. Voor gebruik van universele kinderopvang en educatie voor jonge kinderen onder de 2 jaar, is het bewijs volgens de onderzoekers veel minder eenduidig. De resultaten lopen uiteen vanwege verschillen in internationale stelsels.

Lees hier meer over dit onderzoek