4 november 2021

BK plaatst serieuze kanttekeningen bij nieuwe bewaarplicht

Zoals eerder gemeld plaatst de Brancheorganisatie Kinderopvang serieuze kanttekeningen bij een nieuw voorstel van het ministerie van SZW om een bewaarplicht van één jaar in te voeren op een aantal administratieve onderdelen van artikel 11 van de Regeling Wet kinderopvang (Wko) per 1 januari 2022.

In een rondgang bij een aantal leden van onze adviesraden werden deze bezwaren onderschreven. De voorgestelde bewaarplicht is, zo blijkt, een verzwaring van de toch al hoge administratieve last in de kinderopvang. Je administratie nu op orde hebben is in 2022 niet meer voldoende om aan de bewaarplicht te voldoen.

Belangrijk punt van kritiek is de bewaartermijn van personen met een VOG. In het Personenregister (PRK) staan al die mensen, maar het PRK heeft geen historie. Althans niet voor een houder. Kinderopvangorganisaties zouden dan lijsten moeten gaan bijhouden van mensen met een VOG die een jaar uitdienst zijn of structureel aanwezig waren. De vraag is of dat AVG technisch wel mag. Zeker voor een gastouderbureau die nog veel meer huisgenoten etc. met een VOG moet koppelen wordt deze bewaartermijn een veel zwaardere administratieve last.

Daarnaast is het ook nog onduidelijk hoe de GGD toezicht gaat houden op deze bewaarplicht en welke documenten zij daar over willen opvragen. Bovendien moet een gastouderbureau een overzicht hebben van het aantal ingeschreven kinderen. Het is nog volstrekt onduidelijk op welk detailniveau bijvoorbeeld, of waar zo’n overzicht aan moet voldoen.

We hebben ondertussen ons bezwaar ingediend en verwachten op korte termijn een formele reactie van SZW. Voor zover ons bekend is de Brancheorganisatie Kinderopvang de enige werkgeversorganisatie die tegen het voorstel een bezwaar heeft ingediend. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.