22 februari 2022

Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2023

Besluit de bekostiging geregeld van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang.

De rijksoverheid heeft een voorgenomen besluit gepubliceerd waarin staat opgenomen hoe zij o.a. de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang, willen bekostigen. In de afgelopen jaren werden alle kosten van het toezicht gefinancierd uit het gehele budget van de Kinderopvangtoeslag (KOT). Nu geeft de rijksoverheid aan dat zij hiervan willen afwijken. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat ouders die geen gebruik maken van de gastouderopvang, meebetalen aan de intensivering van het toezicht op de gastouderopvang.

Het komt erop neer dat de bekostiging van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang gefinancierd zal worden door het max. uurtarief KOT voor de gastouderopvang per 01-01-2023 te verlagen met € 0,15. Dit besluit wordt uiterlijk op 1 oktober 2022 gepubliceerd en treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

De BK is voorstander van intensiever toezicht op de gastouderopvang, echter zijn wij geen voorstander van het voorstel voor de financiering, namelijk door verlaging van het maximum uurtarief van de gastouderopvang. Dit hebben wij op 1 februari 2022 in een brief aan SZW kenbaar gemaakt.

Onze stelling: “Door de intensivering van het toezicht te financieren met een verhoging van de eigen bijdrage van ouders, kiest de overheid ervoor om gastouderopvang relatief duurder te maken dan andere opvangsoorten.”

Onze bezwaren tegen de financieringsplannen zijn helder. Het maximale uurtarief is momenteel al aan de lage kant om de kosten te dekken van gastouders en gastouderbureaus en om voldoende te investeren in de kwaliteit van de gastouderopvang. Net als bij de andere opvangsoorten houdt de jaarlijkse indexatie geen gelijke tred met de stijging van de kosten door o.a. CAO-loonstijgingen en stijgende energiekosten. Wij verwachten dan ook niet dat gastouders hun tarieven naar beneden kunnen en zullen bijstellen. Hetzelfde geldt voor de gastouderbureaus – daar zullen de kosten door het extra toezicht immers juist toenemen. Een verlaging van het maximum uurtarief terwijl de werkelijke tarieven stijgen zal leiden tot een stijging van de kosten voor ouders. Deze stijging kan zeker voor de laagste inkomens aanzienlijk zijn.

De BK wil graag bijdragen aan een constructieve oplossing voor dit financeringsvraagstuk. Wij zullen daarom gebruik maken van de mogelijkheid tot internetconsultatie die de rijksoverheid biedt. Wij nodigen onze leden, gastouders en ouders van harte uit om hun zorgen hieromtrent met SZW (via de internetconsultatie) en met ons te delen.

Het onderhavige besluit is per 22 februari 2022, vier weken opengesteld voor internetconsultatie.