20 maart 2024

Minister kondigt uitzonderingen 3F taaleis aan voor bepaalde groepen medewerkers

Foto: Jason Leung

Op 1 januari 2025 wordt de taaleis uit de Wet IKK van kracht. Vanaf dan moeten alle pedagogisch professionals de Nederlandse taal op de mondelinge vaardigheden op minimaal 3F-niveau beheersen. Nu die datum dichterbij komt, wordt steeds duidelijker dat er een groep beroepskrachten en studenten is voor wie het halen van deze taaleis ontzettend lastig is. Naar aanleiding van deze signalen hebben de sectorpartijen samen met het ministerie van SZW gezocht naar mogelijke oplossingen en uitzonderingsmogelijkheden. Vandaag heeft minister Van Gennip van SZW in een Kamerbrief drie uitzonderingen aangekondigd.

Uitzonderingen 3F taaleis
De minister is van plan om de volgende drie uitzonderingen nader uit te werken. Daarnaast kijkt de minister naar mogelijkheden om beroepskrachten die in de tweede helft van 2024 langdurig afwezig zijn geweest, bijvoorbeeld door langdurige ziekte of zwangerschapsverlof, meer tijd te geven om aan de taaleis te voldoen.

  1. Uitzondering buitenschoolse opvang (bso)
    Allereerst wil de minister pedagogisch professionals in de bso uitzonderen van de taaleis 3F. Pedagogisch professionals in de bso zouden de Nederlandse taal dan minimaal op niveau 2F moeten beheersen. Dit houdt in dat pedagogisch professionals met een afgeronde opleiding op mbo-niveau 3 of hoger hieraan voldoen.
  2. Uitzondering op basis van leeftijd
    Ten tweede wil de minister een beperkte en tijdelijke uitzondering maken voor pedagogisch professionals die de pensioengerechtigde leeftijd naderen. Er komt een uitzondering voor drie jaar voor pedagogisch professionals van 60 jaar of ouder (geboren op of vóór 31-12-1964). Pedagogisch professionals die binnen deze periode met pensioen gaan hoeven daarmee niet aan de taaleis te voldoen. Pedagogisch professionals van 60 jaar of ouder die niet binnen drie jaar met pensioen gaan, krijgen drie jaar extra de tijd om aan de taaleis te voldoen.
  3. Uitzondering pedagogisch professionals die uitsluitend een andere taal spreken met de kinderen
    Tot slot wil de minister een uitzondering maken voor pedagogisch professionals die met de kinderen uitsluitend een andere taal spreken dan Nederlands, in lijn met de nieuwe wet- en regelgeving voor meertalige opvang. Het uitgangspunt blijft dat pedagogisch professionals de taal die zij spreken met de kinderen mondeling goed beheersen.

Reactie BK
In verschillende overleggen met het ministerie hebben we aangedrongen op een oplossing voor de pedagogisch professionals die naar waarschijnlijkheid het taalniveau 3F niet behalen. SZW heeft dit signaal gehoord en is tot bovenstaande uitzonderingen gekomen om ruimte te geven aan de huidige beroepskrachten en de instroom van nieuwe beroepskrachten. Wij zijn dan ook blij dat deze uitzonderingen er komen.

In de meest wenselijke situatie zou er ook een uitzondering gekomen zijn waardoor pedagogisch sterke professionals in de dagopvang, die de taaleis niet behalen maar wel de vaardigheden hebben om een rijke taalomgeving te creëren voor kinderen, behouden konden worden. Zeker in deze tijd van nijpende personeelstekorten is het van belang dat we geen medewerkers verliezen die mogelijk heel sterk zijn in hun werk maar het taalniveau niet kunnen behalen. Wij hebben ons hier dan ook voor hard gemaakt maar dit heeft helaas niet tot een uitzondering geleid. Dit neemt niet weg dat de door de minister aangekondigde uitzonderingen van toegevoegde waarde zijn voor de sector en al meer ruimte voor pedagogisch professionals bieden.

Start zo snel mogelijk met toetsen en bijscholen
Het grootste deel van de medewerkers die in de dagopvang werkt, zal dus per 1 januari 2025 aan de 3F taaleis moeten voldoen. Medewerkers die niet in de bovengenoemde uitzonderingen vallen en per 1 januari 2025 niet voldoen aan de taaleis, kunnen vanaf dan niet meer formatief worden ingezet. Het is dus heel belangrijk om tijdig in kaart te brengen wie van je medewerkers al aan de eis voldoet, en voor wie nog toetsing en eventueel bijscholing nodig is. Mocht je hier nog niet mee begonnen zijn, dan is het dringende advies om hier per direct mee te starten.

In deze notitie over de aantoonbaarheidseisen 3F Nederlands vind je op welke manieren een medewerker aan de taaleis voldoet. Voor specifieke vragen over diploma’s en certificaten in relatie tot de taaleis IKK kun je contact opnemen met Kinderopvang werkt!

NB: in de Voorschoolse Educatie (VE) geldt op dit moment al een taaleis 3F Nederlands, voor mondelinge vaardigheden en lezen. De bovengenoemde uitzonderingen zijn alleen van toepassing op de taaleis uit de Wet IKK, en dus niet op de taaleis voor VE.