10 oktober 2023

Definitief besluit kinderopvangtoeslag 2024

Foto: Andre Taissin

Het definitieve Besluit kinderopvangtoeslag 2024 is gepubliceerd. In dit besluit zijn de maximum uurtarieven en de toetsingsinkomens voor 2024 vastgesteld. In het definitieve besluit zijn er geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De indexering van de maximale uurtarieven
De maximale uurtarieven voor 2024 worden met 6,01% geïndexeerd.

Opvangsoort20232024Verhoging
Dagopvang9,129,650,53
Buitenschoolse opvang7,858,300,45
Gastouderopvang6,857,240,39

Lees hier het definitieve besluit.

Motie Klaver c.s. extra verhoging kinderopvangtoeslag
Een Kamermeerderheid heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen van GroenLinks en ChristenUnie om mensen met kinderen te ondersteunen. Het maximumuurtarief waarover je kinderopvangtoeslag krijgt, gaat omhoog, staat in de motie. Inmiddels is die verhoging verwerkt in amendementen op de begroting. Maar dat betekent niet dat we er al helemaal zijn. In de Eerste Kamer is nog geen meerderheid en ook is nog niet duidelijk tot welke maximumuurprijzen voor de verschillende opvangsoorten dat zou leiden. Het doel van het extra verhogen van de tarieven, is om de lage en middeninkomens te ondersteunen, door het gat tussen het toeslagtarief en de werkelijke tarieven, te dichten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de prijzen extra worden verhoogd vanwege deze tegemoetkoming. We adviseren jullie daarom om het traject met de oudercommissies te doorlopen op basis van de tarieven zoals ze in het definitieve besluit zijn vastgesteld.