7 juni 2022

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2023

De minister heeft het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2023 naar de Tweede Kamer gezonden. Ondanks de felle protesten in de gehele branche tegen het verlagen van de toeslag met 15 cent voor de gastouderopvang blijft de minister bij haar oorspronkelijke plannen. In bijlage 1 van de kamerbrief (het feitelijke ontwerpbesluit) wordt uitgebreid ingegaan op veel ingebrachte argumenten en aandachtspunten vanuit de branche (vanaf bladzijde 13, hoofdstuk 7. Uitkomsten internetconsultatie). Waarschijnlijk zullen de toeslagen voor 2023 in september definitief worden.

Koppeling gewerkte uren
De minister heeft besloten de koppeling gewerkte uren (KGU) los te laten, waarbij het aantal gewerkte uren niet meer direct gekoppeld is aan het aantal urenkinderopvang waarover recht op toeslag bestaat. Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. Er wordt daarbij uitgegaan van het aantal maanden van de ouder die het minste aantal maanden heeft gewerkt. Het opgebouwde recht kan gespreid over het kalenderjaar worden opgenomen.

De indexering van de maximale uurtarieven
De indexering van de maximale uurtarieven voor 2023 is gebaseerd op een correctie van de indexering in 2022 (2,14%) doordat de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor dat jaar naar 3,60% is bijgesteld en de loon- en prijsontwikkeling voor 2023 (3,44%). Dit betekent dat de maximum uurprijzen worden aangepast met 5,58% als gevolg van de indexering. In afwijking hiervan is de maximum uurprijs in de gastouderopvang is geïndexeerd met 3,22%. Hierbij is rekening gehouden met de verlaging van € 0,15 op dit percentage.

De nieuwe maximale uurtarieven worden

Opvangsoort:

2022

Percentage

2023

Verhoging

KDV

8,50

5,58%

8,97

47 cent

BSO

7,31

5,58%

7,72

41 cent

GO

6,52

3,22%

6,73

21 cent

De indexering van de toetsingsinkomens
Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd. Het indexeringspercentage voor 2023 bedraagt 3,37%. Ouders hebben dus het voordeel dat de tabellen voor de toetsingsinkomens met 3,37% stijgen en de maximale uurtarieven met 5,58% (voor GO 3,22%) stijgen!

Lees hier de gehele kamerbrief met de bijlagen van de minister bij de aanbieding van het ontwerpbesluit.