Procesbericht - Corona en de kinderopvang

Procesbericht - Corona en de kinderopvang

Het hoge aantal besmettingen met het coronavirus laat overal in het land zijn sporen na, en ook binnen de kinderopvang zijn gevolgen merkbaar: het ziekteverzuim is hoog, soms wel 25%. Veel personeel zit thuis, soms zonder of met heel milde klachten. Houders zien af en toe door de bomen het bos niet meer met de hoeveelheid regels en hoge personeelsuitval. Medewerkers die wel op de groep staan zijn bang om corona op te lopen. Het aantal besmettingen onder kinderen is hoog en nu zij niet meer in quarantaine hoeven brengen zij weer corona mee naar de opvang. En ook onder ouders heerst corona-angst. De consequenties zijn groot, voor zowel houders, medewerkers als ouders. In veel gevallen leidt de huidige situatie uiteindelijk tot sluitingen, met als gevolg veel terugbetalingen.

Het is slechts een greep uit de vele signalen die we de afgelopen tijd hebben ontvangen. Individuele organisaties vragen om hulp, om een oplossing voor deze ongelooflijk lastige situatie. Al deze signalen laten ook de complexiteit van het dilemma zien. Er is niet één oplossing waarmee we het probleem kunnen wegnemen, want het echte probleem is uiteindelijk het coronavirus en onze invloed daarop is zeer beperkt. Die invloed valt of staat bij het nemen van ieders eigen verantwoordelijkheid: van zowel houders, ouders als medewerkers.

Dat neemt niet weg dat de maatregelen soms als onnavolgbaar worden ervaren, tot onwerkbare situaties kunnen leiden of juist lijken te leiden tot meer blootstelling aan het virus voor bijvoorbeeld medewerkers, zoals naar voren komt uit de signalen die wij van onze leden ontvangen. Wij zijn geen artsen en beschikken niet over de juiste deskundigheid om uitspraken te kunnen doen over de medische afweging die ten grondslag ligt aan de maatregelen. Wij kunnen dus niet voorschrijven wat de regering moet doen en zien ook dat de dilemma’s waar de overheid zich voor ziet gesteld, nu zij rekening dient te houden met álle belangen. Wel blijven we duidelijke signalen afgeven over de impact van de maatregelen bij onze goede contacten op de ministeries, zodat de geluiden uit de sector meegenomen kunnen worden in die brede afweging die de beslissende partijen, zoals het kabinet en het RIVM, uiteindelijk maken.

We hopen dat het tij zich snel zal keren en de daling van de besmettingen vlug wordt ingezet, zodat er ook snel weer meer lucht komt voor iedereen in de kinderopvang. In de tussentijd komen er met de genoemde signalen ook verschillende vragen binnen over hoe om te gaan met de huidige situatie en wat er wel en niet mag. Een aantal belangrijke vragen komt regelmatig voorbij, hieronder geven we op enkele veel genoemde punten een toelichting o.b.v. de regels en richtlijnen die op dit moment gelden. 

  • Naleving van het protocol: het Protocol Kinderopvang en Corona is geen wet of formele regeling, maar een servicedocument waarin alle geldende maatregelen en richtlijnen staan gebundeld en samengevat. Net zoals alle landelijke richtlijnen m.b.t. corona, is het een dringend advies vanuit de overheid waarvan verwacht wordt dat houders dat opvolgen. Het protocol is een vertaling van alle geldende landelijke richtlijnen naar de kinderopvangsector. Een houder maakt zelf per locatie een specifieke uitwerking, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor locaties bespreken. Waar vereist bespreekt de houder deze uitwerking met de OC en de PVT. Zie hiervoor ook de inleiding van het protocol.
  • Inzet van asymptomatische besmette medewerkers: we krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om medewerkers die positief getest zijn maar asymptomatisch zijn (geen klachten) toch te laten werken zodat er geen groepen gesloten hoeven te worden. De huidige landelijke richtlijnen zijn hier heel duidelijk in: wie positief test, blijft – met of zonder klachten - thuis. Juridisch gezien kun je positief geteste medewerkers dan ook niet zomaar vragen om te komen werken. Bovendien heb je als houder een zorgplicht, zowel voor de veiligheid van pedagogisch medewerkers als voor de pedagogische kwaliteit naar kinderen. Als je een besmette medewerker laat werken, stel je anderen bewust bloot aan een risico en is dus zeer de vraag of je de veiligheid van alle medewerkers voldoende kunt waarborgen. Daarnaast heeft het ook effect op het pedagogisch handelen van een medewerker die met angst op de groep staat.
  • Afstemming en communicatie met ouders: blijf steeds de afstemming zoeken met ouders, zeker als je inzet op een strengere interpretatie van de richtlijnen van de overheid, bijvoorbeeld ten aanzien van quarantaine van kinderen. Houd er ook rekening mee dat als je striktere regels hanteert dan wat de overheid voorschrijft (en dat gevolgen heeft voor ouders/kinderen), dat verregaandere juridische consequenties kan hebben voor het moeten terugbetalen van ouders. Een vragend beroep doen op ouders om hun kind thuis te houden als bijvoorbeeld de ouder besmet is met corona, kan altijd.
    • Als je toch de groep of locatie moet sluiten vanwege een tekort aan personeel of omdat de GGD dat adviseert, dan kun je met ouders in overleg over een terugbetalingsregeling voor de niet-geleverde opvang. Wees je ervan bewust dat als ouders het gehele bedrag terugvragen, zij de overeenkomst daarvoor (gedeeltelijk) moeten ontbinden. Zij moeten dan ook de KOT-uren daarop aanpassen. Zie ook het eerdere nieuwsbericht over juridische consequenties quarantaine en sluitingen.
    • Let op: onze Algemene Voorwaarden bieden geen ruimte tot aanpassingen waarin het recht van ouders op terugbetaling of compensatie komt te vervallen.

Tips VNO-NCW voor hulp en advies bij financiële problemen

Coronavirus