Hoofdlijnendocument D66 en VVD volgt SER-advies

03 september 2021

Hoofdlijnendocument D66 en VVD volgt SER-advies

Donderdag werd het zogenoemde Document op Hoofdlijnen dat D66 en VVD in de zomer opstelden, openbaar gemaakt. Met daarin gelukkig ook ruimschoots aandacht voor de kinderopvang.

Wij zien dat met de volgende voorstellen, in grote lijnen het SER-advies wordt gevolgd:

  • In stand houden van het bestaande stelsel waarin profit en not-for-profit samen werken aan kinderopvang van hoge kwaliteit;
  • Substantieel verhogen van de kinderopvangtoeslag;
  • Stapsgewijs vergroten van de toegankelijkheid van de kinderopvang, te beginnen bij de dagopvang – rekening houdend met het grote personeelstekort waar de sector mee kampt;
  • Na te gaan wat een verdere verhoging (richting “gratis”) van de toeslag zou betekenen voor bijvoorbeeld het gebruik, de kwaliteit en de kosten voor de overheid;
  • Een vereenvoudiging van de financiering van de kinderopvang. Of en vooral hoe deze (directe) financiering vorm zou moeten worden gegeven zal voor BK een belangrijk aandachtspunt zijn.
  • De zinnen over de rijke schooldag tenslotte, geven aan dat dit gaat om een toekomstperspectief dat “uiteindelijk” moet worden bereikt. We zien daarin een duidelijke rol voor de BSO én de samenwerking met andere partijen rondom het jonge kind. We vinden het jammer dat dit in het Document vanuit de school is beredeneerd in plaats vanuit het kind en het netwerk eromheen.

Tenslotte stelt het Document dat de leerplicht naar 4 jaar wordt verlaagd. Een beweging die geen recht doet aan het Manifest dat wij opstelden met BK, BMK en BOinK, waarin wij pleitten voor het belang van “spelend ontwikkelen” voor jonge kinderen en de unieke toegevoegde waarde van de kinderopvang daarin. We blijven dit onder de aandacht brengen.

De tekst over kinderopvang uit het document staat hieronder, het document zelf tref je hier aan:

"Met een nieuwe aanpak van de kinderopvang zorgen we voor een goede start voor ieder kind tot 12 jaar, worden achterstanden voorkomen en wordt het financieel aantrekkelijker en eenvoudiger om werk en zorg te combineren. De komende regeerperiode versterken we de kwaliteit van de opvang van kinderen tot 4 jaar (gebruik ervan blijft een vrije keuze). Bestaande kinderopvanginstellingen kunnen dit blijven uitvoeren zonder onevenredige regeldruk of toezichtslast, en we zorgen dat gemeentelijke programma’s worden versterkt zodat kinderen die het nodig hebben het aanbod ook kunnen gebruiken.

We verhogen de vergoeding voor kinderopvang fors, zodat deze bijna geheel vergoed wordt, zonder limiet aan het aantal te gebruiken uren. We maken de kinderopvang stapsgewijs ook toegankelijk voor alle kinderen, te beginnen met de kinderopvang tot 4 jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide medewerkers. We bezien op basis van de gedragseffecten en financiële mogelijkheden de ambitie om de vergoeding te verhogen naar 100%. We werken toe naar een doel waarbij uiteindelijk de kinderopvangtoeslag verdwijnt en de overheidsbijdrage aan instellingen zelf wordt uitgekeerd.

Uiteindelijk bieden we alle schoolgaande kinderen een rijke schooldag/dagschool. Naast goed onderwijs is er huiswerkbegeleiding en buitenschoolse opvang en kan elk kind kennismaken met sport, cultuur, muziek en natuur. Scholen werken hiervoor nauw samen met opvangorganisaties en plaatselijke (sport)verenigingen en bibliotheken.

Gerelateerde dossiers Politiek & Wetgeving