Kinderopvangsector zet proactief in op snelle en betrouwbare gegevenslevering Toeslagen

09 juli 2021

Kinderopvangsector zet proactief in op snelle en betrouwbare gegevenslevering Toeslagen

Een brede coalitie van partijen uit de kinderopvangbranche heeft de handen ineen geslagen om de Belastingdienst/Toeslagen te voorzien van snelle en betrouwbare opvanggegevens. Sectororganisaties BK, BMK, BOinK, Sociaal Werk Nederland, Voor Werkende Ouders en uitvoerende kennisorganisatie Waarborgfonds Kinderopvang hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend. Met deze intentieverklaring willen partijen er naar streven dat alle aanbieders van kinderopvang deelnemen aan de maandelijkse gegevenslevering aan Toeslagen. Daarmee wordt de kans dat ouders (veel) toeslag moeten terugbetalen kleiner.

Medio 2018 is in nauwe samenwerking tussen de overheid en sectorpartijen  begonnen aan het Verbetertraject Toeslagen. Eén van de punten die voortkomen uit dit verbetertraject is de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties aan Toeslagen. Met het aanleveren van gegevens per maand (in plaats van per jaar) kan Toeslagen veel sneller signaleren of ouders teveel of te weinig toeslag ontvangen. Door ouders hierop te attenderen heeft Toeslagen een instrument om hoge terugvorderingen en nabetalingen te voorkomen.

Bouwen aan vertrouwen
Onlangs werd bekend dat de voorgenomen verplichte maandelijkse gegevenslevering is uitgesteld en bij wet vastgelegd gaat worden. Op initiatief van de Brancheorganisatie Kinderopvang heeft de sector nu zelf verantwoordelijkheid genomen door vooruitlopend op het verplicht stellen van deze maandelijkse aanlevering hier proactief mee aan de slag te gaan, ouders te informeren en houders te faciliteren.

Door de toeslagaffaire heeft het vertrouwen in de kinderopvangtoeslag een grote deuk opgelopen. Daarom is het van groot belang dat houders gegevens leveren, zodat ouders niet in de problemen komen en zodoende vertrouwen houden of krijgen in de uitvoering van de toeslagen. Zo kan hopelijk ook het niet-gebruik van de Kinderopvangtoeslag door ouders die er eigenlijk wel recht op hebben, worden verminderd. De maandelijkse gegevenslevering kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

De branche volgt met deze intentieverklaring de lijn van het recent verschenen SER-advies. De SER stelt namelijk voor om het verbetertraject met kracht voort te zetten en daarbij zo snel mogelijk over te gaan op het verplicht aanleveren van de gegevens over de afgenomen opvanguren door de kinderopvangorganisaties aan de Belastingdienst/Toeslagen. BK roept al haar leden én andere kinderopvangorganisaties dan ook op om – voor zover dat niet al gebeurt – actief mee te werken aan de maandelijkse gegevenslevering.

Ondersteuning kinderopvangorganisaties
Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Toeslagen hebben de intentie uitgesproken om houders, die nu de maandelijkse gegevenslevering nog niet (goed) doen, te ondersteunen en te helpen aansluiten. Daarnaast zullen de sectorpartijen in samenwerking met Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid webinars gaan organiseren ter ondersteuning van kinderopvangorganisaties die nog niet aan maandelijkse gegevenslevering doen.

Waardering SZW en Toeslagen
Het ministerie van SZW en Toeslagen werken sinds 2018 samen met de brancheorganisaties en oudervertegenwoordigingen aan het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. Het ministerie van SZW en Toeslagen waarderen de intentieverklaring zeer als uitgesproken steun en de grote betrokkenheid van de opstellers van deze intentieverklaring in de gezamenlijk ingezette weg naar verbeteringen in de kinderopvangtoeslag.

Download hier de Intentieverklaring Maandelijkse Gegevenslevering

Download hier de Kamerbrief Voortgang Verbetertraject Kinderopvangtoeslag

Gerelateerde dossiers Verbetertraject Toeslagen