Kinderopvang levert input voor ‘Nationaal Plan Onderwijs na corona’

02 april 2021

Kinderopvang levert input voor ‘Nationaal Plan Onderwijs na corona’

De corona-maatregelen komen hard aan bij kinderen, want niet ieder kind vaart wel bij thuisonderwijs. De effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zijn groot. BK, BMK en BOinK hebben gezamenlijk nagedacht over hoe de “schade” zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) publiceerden op 17 februari j.l. een Kamerbrief waarin zij een Nationaal Programma Onderwijs aankondigen. Het doel hiervan is om leerlingen en studenten te helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs. Dit betekent dat de komende twee en een half jaar € 8,5 miljard extra wordt geïnvesteerd in het gehele onderwijs, van het funderend onderwijs tot en met het hoger onderwijs.

Vanuit BK, BOinK en BMK juichen we dit van harte toe. Wij hebben gezamenlijk een brief opgesteld, met input voor de uitwerking van de kaders die door de beide ministers gepresenteerd zijn.  

Om het onderwijs te ontlasten én te verrijken zou bijvoorbeeld een (structurele) inzet van buitenschoolse opvang-medewerkers binnen het onderwijs uitgewerkt kunnen worden. Daarnaast denken we aan de versterking van het bso aanbod en het verbinden van aanbod vanuit het sociaal werk met de Bso’s. Ook zien BK, BMK en BOinK mogelijkheden voor maatregelen in de Voorschoolse Educatie, ter versterking van de ontwikkeling van de kwetsbare  kinderen. Binnen de wijk zijn naast de scholen, zorg en welzijn, ook de kinderopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang sleutelspelers voor de ontwikkeling van kinderen.

OCW heeft de branche kinderopvang gevraagd schriftelijke evidence based input aan te leveren voor de opzet ‘menu-kaart Nationaal Programma Onderwijs na corona’. Vanuit de kinderopvang hebben we geprobeerd op korte termijn zo duidelijk mogelijke informatie te verzamelen, oa bij Sardes, het NJI en Ruben Fukkink.

In de brief staan evidence based interventies. We hopen OCW en SZW en het onderwijs hiermee van dienst te zijn. De interventies zijn opgedeeld in interventies op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling, interventies specifiek op het gebied van executieve functies en interventies op cognitief vlak en ouderbetrokkenheid.

Download hier de brief.

Gerelateerde dossiers Coronavirus