Meer subsidie voor leerwerkplekken in Nationaal Programma Onderwijs

19 februari 2021

Meer subsidie voor leerwerkplekken in Nationaal Programma Onderwijs

In de aanpak voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs van het nationaal programma onderwijs wordt ingegaan op de situaties rondom stages. Ook wordt hiervoor een specifieke maatregel afgekondigd, namelijk de generieke verhoging van de subsidie voor een leerwerkplek naar € 2.700,- .

Leerwerkplekken
De studenten in het mbo- en hbo onderwijs zijn afhankelijk van de plekken die leerbedrijven ter beschikking stellen. Een deel van die leerbedrijven heeft het momenteel ontegenzeggelijk zwaar. Eind januari 2021 stond de teller op een tekort van 22.678 leerwerkplekken in het mbo (S-BB Leerbanen monitor). In september 2020 zijn veel minder studenten met een leerbaan begonnen; zo’n 9.000 minder dan in 2019.

Tegemoetkoming stagebedrijven (mbo en hbo)
Voor stagebedrijven is een van de factoren die meespeelt de vergoeding die zij krijgen voor het mogelijk maken van leerwerkplekken. Daarom is het belangrijk dat deze tegemoetkoming verder wordt verhoogd om zo te stimuleren dat weer meer bedrijven stageplekken aan gaan bieden.

Daarom zal voor de duur van het programma ook het budget voor de subsidie praktijkleren generiek worden opgehoogd naar het in de regeling opgenomen maximum van € 2.700,- per leerwerkplek (nu is dat vaak minder omdat er sprake is van een subsidieplafond).

Stages
Omdat veel stages en praktijkonderwijs zijn doorgeschoven naar het tweede semester van het studiejaar, zullen de tekorten de komende maanden nijpender worden. Bij een deel van de opleidingen zal dit dan tot een ‘boeggolf’ aan studievertraging leiden. 

Aanpakken stagetekorten (mbo, hbo en wo)
Stages zijn in alle sectoren essentieel om het beroep goed te kunnen leren en zo voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt. Het gebrek aan stages is de afgelopen periode een belangrijke factor geweest in het oplopen van studievertraging door studenten.

Voor het mbo komt er een verlenging van de aanpak die S-BB in 2020 en 2021 al onderneemt voor het behoud van leerbanen en stages voor het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vmbo-leerwerktrajecten en het mbo, het stageoffensief mbo, zie https://www.s-bb.nl/nieuws/sbb-actieplan-behoud-stages-en-leerbanen-op-het-mbo

Oproep

Al eerder hebben wij een oproep gedaan aan onze leden om stages en leerwerkplekken te blijven aanbieden aan studenten.

De kinderopvang is een conjunctuurgevoelige sector. In economisch slechtere tijden krimpt het aantal werknemers, loopt de instroom in de opleidingen terug, waardoor er (grote) tekorten ontstaan in tijden dat het weer beter gaat en de vraag naar kinderopvang weer toeneemt. Behoud en voortgang van zowel BOL-stages als BBL-plekken is van belang om deze zogenaamde varkenscyclus tegen te gaan. Nieuwe aanwas van medewerkers zal nodig blijven.

Gerelateerde dossiers Coronavirus