Vergaande lockdown: kinderopvang en scholen dicht vanaf woensdag 16 december

14 december 2020

Vergaande lockdown: kinderopvang en scholen dicht vanaf woensdag 16 december

19.00 uur: Kinderopvang en scholen gaan dicht met ingang van woensdag 16 december tot en met tenminste 17 januari 2021. Dit liet premier Rutte vanavond weten tijdens zijn speech in het Torentje na afloop het spoedoverleg van de Ministerraad van vandaag. De besmettingscijfers gaan de verkeerde kant op en het Kabinet wil bewegingen en contactmomenten tot een minimum terugbrengen. Sluiting van onderwijs en kinderopvang draagt hier aan bij. Noodopvang zal binnen de reguliere tijden van de kinderopvang worden geboden aan kinderen van ouders met cruciale beroepen, die een contract met de kinderopvang hebben.

Wat houdt dit in?

 • Sluiting
  Vanaf woensdag 16 december sluit de kinderopvang haar deuren voor de reguliere opvang (dagopvang en BSO) in kindercentra (bekijk voor de gastouderopvang de FAQ van de Rijksoverheid) tot en met zondag 17 januari 2021.
   
 • Compensatieregeling voor ouders ‘met en zonder KOT’
  De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting dit voorjaar, wordt weer opgetuigd. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang, dus zowel met als zonder recht op kinderopvangtoeslag, compenseert tot het maximum uurtarief. Het deel van het tarief dat daarboven ligt komt voor rekening van de kinderopvangorganisatie zelf. We verzoeken alle houders om deze compensatie net als in de vorige lockdown aan ouders te betalen. Ouders wordt verzocht om net als tijdens de sluiting van kinderopvang dit voorjaar, de facturen door te betalen.
   
 • Noodopvang
  Vanaf a.s. woensdag is de kinderopvang open voor ouders die een contract hebben met de kinderopvang voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken en van wie één van de ouders werkzaam is in een cruciaal beroep. Ook wordt noodopvang geboden aan kinderen in een kwetsbare positie. Kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen.
   
 • Noodopvang alleen tijdens reguliere tijden
  Kinderopvang is open voor noodopvang alleen tijdens reguliere openingstijden. Dat betekent dat vanaf 21 december, als de kerstvakantie begint, de BSO open is voor noodopvang tijdens reguliere vakantietijden. Vanaf maandag 4 januari, als de kerstvakantie voorbij is, maar de scholen nog dicht zijn, is de BSO weer open voor noodopvang tijdens reguliere (niet-school) tijden. Scholen zullen in die periode zelf noodopvang moeten organiseren voor de kinderen wiens ouders werkzaam zijn in cruciale beroepen.

  Ouders met een contract die in cruciale beroepen werken en meer uren opvang nodig hebben kunnen deze opvang om-niet krijgen. Uitgangspunt is dat deze uren niet worden gefactureerd maar binnen de beschikbare personeelsbezetting kunnen worden geleverd.
   
 • Gastouderopvang
  Gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. Indien deze meer uren nodig hebben dan gecontracteerd, adviseren wij coulant hiermee om te gaan, maar wel binnen de reguliere (eerder afgesproken) opvangtijden te blijven.
 • Cruciale beroepen.
  Ouders die reeds klant zijn bij de kinderopvang en bij wie één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep, hebben recht op noodopvang binnen reguliere tijden van de kinderopvang. 

  In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

  Lijst van cruciale beroepen

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies,gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Zie ook informatie en FAQ van de Rijksoverheid.

Gerelateerde dossiers Coronavirus