FAQ Gehele Openstelling vanaf 8 juni (Ouders en Ondernemers)

02 juli 2020

FAQ Gehele Openstelling vanaf 8 juni (Ouders en Ondernemers)
#BKinactie

Overzicht van veel gestelde vragen van organisaties en ouders

Vragen & Antwoorden – versie 30 juni 2020

Zie ook onze updates voor:

Wat houdt de gehele openstelling per 8 juni in?  
Hiermee wordt bedoeld dat de buitenschoolse opvang (bso) weer regulier open is en kinderen weer op hun reguliere dagen naar op de bso terecht kunnen.
De kinderdagopvang (kinderen van 0-4 jaar), en de gastouderopvang (kinderen van 0-12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open. Dit geldt ook voor de peuteropvang (gemeentelijk gesubsidieerd en niet gesubsidieerd aanbod).

Wat betekent deze gehele openstelling voor de compensatie die ouders ontvangen voor hun eigen bijdrage?
De consequentie is dat vanaf 8 juni de vergoeding stopt van de eigen bijdrage die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de gehele factuur voor de kinderopvang. (Meer over de deze vergoeding vind je in de ‘FAQ Compensatieregeling’). 

Zijn scholen voor 100% open vanaf 8 juni?
Ja, scholen zijn vanaf 8 juni weer volledig open en hanteren de normale openingstijden zoals dat het geval was voor de sluiting van 16 maart. Het is mogelijk dat scholen rekening houden met eventuele noodzakelijke gespreide haal-en brengtijden om grote verkeersbewegingen te voorkomen en voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen. Zie ook vraag 4 (‘De school past na 8 juni de tijden aan …’)

UPDATE 4. De school paste na 8 juni de tijden aan, bijvoorbeeld als gevolg van een continurooster. Wat betekent dit voor de bso?
Veel scholen hebben op advies van de Rijksoverheid, vanaf 11 mei een continurooster ingevoerd. Sommige scholen zullen – tijdelijk danwel permanent – een continurooster aan blijven houden. Dat vraagt om goede afstemming en samenwerking met ouders en bso’s. Als hulp hierbij heeft de kinderopvang een leidraad op papier gezet die aandachtspunten benoemt voor de afstemming hierover tussen onderwijs en bso.  

UPDATE 5. Wie betaalt de extra kosten voor de bso als de school de tijden tijdelijk of permanent aanpast?
Als een school de schooltijden permanent aanpast tot een continurooster, gelden de normale procedures, zoals afstemming met de medezeggenschapsraad. De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor afstemming met de oudercommissie.

Als een school tijdelijk het continurooster dat ingevoerd is vanaf 11 mei, continueert tot de zomervakantie, zijn de volgende situaties mogelijk:

1. Indien er geen aansluitende bso geregeld kan worden, is de school verantwoordelijk voor opvang van de kinderen tot de reguliere ophaaltijd van de BSO;

2. Indien in overleg met de bso bekeken kan worden of de bso de kinderen eerder kan ophalen, betekent dat;

 • Uitbreiding van openingstijden van de bso. Dit moet door de kinderopvangorganisatie met de oudercommissie besproken worden, ook als het om een tijdelijke uitbreiding gaat;
 • Ouders moeten instemmen met een contractwijziging, hun contract uitbreiden en bij de Belastingdienst extra kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor een korte periode brengt dit veel administratieve lasten met zich mee voor zowel de kinderopvangorganisatie als ouders.

3. Tenslotte kan de bso eventueel de extra uren apart factureren aan ouders, zonder het contract uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld met extra opvanguren of door een tijdelijk nieuw product voor de aanvullende uren in te regelen. Dit betekent;

 • Hoge kosten voor ouders:
 • Ouders moeten ook hier expliciet mee instemmen:
 • Als de extra opvanguren buiten de reguliere openingstijden liggen is dit formeel niet mogelijk. Hierover vindt nog nader overleg plaats.

Zie ook de leidraad, uit vraag 4 (De school paste na 8 juni de tijden aan…)

NOODOPVANG

UPDATE 6. Wat betekent de volledige openstelling voor de (24-uurs) noodopvang?
Per 8 juni is de noodopvang overdag gestopt omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open zijn.

8 juni – 1 juli
Sinds 8 juni is alleen nog 24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekenden beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken. NB: Deze mogelijkheid blijft tot 1 juli beschikbaar en is kosteloos voor ouders.

na 1 juli
VWS geeft aan dat ouders na 1 juli opvang kunnen afnemen bij de reguliere kinderopvang voor avonden, nacht en weekend opvang indien beschikbaar door een contract af te sluiten, bijvoorbeeld met gastouders. Als zorgpersoneel tijdelijk extra opvang overdag nodig heeft, dan betreft dit dus géén door het rijk gefinancierde noodopvang.

Informatie over de financiering van de noodopvang: handreiking van de VNG.

UPDATE 7. Welke mogelijkheden voor extra opvang zijn er als de noodopvang na 8 juni stopt voor ouders die in cruciale beroepen werken?
Zorgmedewerkers die extra werken vanwege corona-zorg of inhaalzorg leveren door corona, kunnen door het wegvallen van de noodopvang na 8 juni een acuut opvangprobleem krijgen. Omdat deze zorgmedewerkers een grote inspanning hebben geleverd bij het bestrijden van de coronacrisis, vragen wij mede op verzoek van het ministerie van SZW om , ondanks mogelijke wachtlijsten zoveel mogelijk tegemoet te komen in de grotere opvangbehoefte van zorgmedewerkers.

Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

8. Is er voor Pedagogisch Medewerkers de mogelijkheid zich te laten testen op het coronavirus?
Per 1 juni kan iedereen met de volgende klachten zich laten testen op het coronavirus:

 • neusverkoudheid,
 • loopneus,
 • niezen,
 • lichte hoest,
 • verhoging tot 38 graden en/of
 • plotseling verlies van reuk of smaak.

Bel met het landelijke nummer 0800-1202 om een afspraak te maken bij een GGD testlocatie in de buurt. Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek. Besmette personen gaan vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Meer informatie over testen en het eventuele bron- en contactonderzoek

Het testen hoeft dus niet meer via de bedrijfsarts te lopen. Natuurlijk mag dat wel als een medewerker dat prettig vindt. Medewerkers met ernstige acute klachten dienen zich rechtstreeks (telefonisch) te melden bij huisarts of spoedeisende hulp om gezien te worden. 

UPDATE 9. Wanneer moet een medewerker thuisblijven?
Het protocol kinderopvang geeft aan dat personeel/gastouders met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts boven 38 graden Celsius thuis moeten blijven en worden getest op COVID-19. Totdat de uitslag bekend is blijft de medewerker thuis. Als de medewerker negatief is getest of 24 uur klachtenvrij, kan de medewerker weer aan het werk.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid verkoudheidsklachten en koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis tot de testuitslag van de huisgenoot bekend is.

Update 10. Moeten PM'ers als cruciale functie ook in quarantaine bij terugkomst uit (risico) buitenland? En wat zijn de consequenties als de kleurcode van een land tijdens een vakantie verandert?

Bij een vakantie in het buitenland geldt in de huidige coronacrisis het volgende:

 • Code groen: Geen bijzondere veiligheidsrisico’s.
 • Code rood: Alle reizen worden ontraden.
 • Code oranje: De overheid raadt het af om naar landen te reizen die code oranje hebben, behalve als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen vallen niet onder noodzakelijke reizen en worden om die reden door de Rijksoverheid afgeraden. Gaat iemand toch, dan is het dringende advies van de overheid om bij terugkomst in Nederland meteen thuis twee weken in quarantaine te gaan.
 • Code geel: Dit betekent ‘er zijn in dit land of gebied veiligheidsrisico’s die afwijken van wat u in Nederland gewend bent. Bereid u daarop voor en let extra op. U kunt op vakantie, maar blijf waakzaam. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen’.

De overheid maakt geen onderscheid voor mensen werkzaam in cruciale beroepen. De overheid adviseert alle reizigers uit een hoog-risicogebied (vanaf code oranje) dringend om 14 dagen in quarantaine te gaan. Luchtvaartmaatschappijen zullen hun reizigers hierover informeren. Dit betekent dat je 14 dagen je woning of verblijfplaats niet mag verlaten. Het dringende advies is daarnaast het contact met eventueel aanwezige familieleden en derden te vermijden. Voor nadere vragen kun je contact opnemen met de huisarts.

Een verandering van de situatie van bijvoorbeeld code geel (=zonder quarantaine) naar code oranje kan betekenen dat een medewerker toch in quarantaine moet.
Daarnaast is het natuurlijk verstandig dit goed om het met de werkgever te bespreken en gepaste voorzichtigheid in acht te nemen.
Lees ook vraag 22 van de FAQ Arbeidsrechtelijke vragen.

UPDATE 11. Wanneer mag een kind met een snottebel naar de kinderopvang?
Kinderen tussen 0 en 6 jaar met een snotneus mogen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang. Met de ‘beslisboom’ kun je bepalen of een kind aan de voorwaarden voldoet. Dit instrument is ontwikkeld door BOinK samen met AJN Jeugdartsen Nederland en namens BK en BMK.
In deze beslisboom is de groep waarin het kind zit leidend, ook voor de bso. Het kan dus voorkomen dat een kind ouder of jonger is dan de meeste kinderen in groep 1 of 2 en toch gehouden is aan de groep (en beslisboom) waar het in zit. Ook voor de zomervakantie geldt vooralsnog: de groep waar het kind voor de vakantie in zat, is leidend. Pas aan het begin van het nieuwe schooljaar gaat een kind formeel naar een andere groep.

UPDATE 12. Hoe moet de 1,5 meter regel worden nageleefd in de kinderopvang?
Zie het protocol:

 • afstand tussen volwassenen: 1,5 meter
 • géén afstand tussen kinderen 0-12 jaar
 • géén afstand tussen kind 0-4 jaar en gastouder/PMer
 • afstand tussen volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar: 1,5 meter voor zover mogelijk
 • vanaf 1 juli: geen afstand tussen volwassenen en kinderen ongeacht hun leeftijd.
 • de uitzondering voor zwangere medewerkers vanaf de 28ste week en 1,5 meter afstand houden tot anderen (incl. kinderen) blijft wel gelden.

UPDATE 13. Hoe moet worden omgegaan met rondleidingen?
Het is aan KOO’s om een verstandige inschatting te maken conform het protocol hoe zij hiermee om willen gaan zodat steeds 1,5 meter afstand bewaard kan worden. In het protocol kinderopvang zijn geen beperkingen opgenomen t.a.v. het wennen of dat er geen volwassenen aanwezig mogen zijn in de locatie o.i.d.

UPDATE 14. Kan een kind wennen voorafgaand aan de start van de opvang en mag een ouder dan mee om afscheid te nemen en dit goed te begeleiden?
Het is aan KOO’s om te kijken hoe zij hiermee om willen gaan. In het protocol kinderopvang zijn geen beperkingen opgenomen t.a.v. het wennen of dat er geen volwassenen aanwezig mogen zijn in de locatie o.i.d.

UPDATE 15. In het protocol staat ‘beperk contact andere groepen’ In hoeverre gaat dit buiten nog op als kinderen 2 uur later thuis met elkaar wel buiten spelen en sporten?
SZW geeft aan dat het protocol een richtlijn is voor de kinderopvang en dat ze deze vraag hebben voorgelegd aan het  RIVM.
Vanaf 1 juli hoeft het contact tussen kinderen uit verschillende groepen niet meer zoveel mogelijk beperkt te worden. Het protocol zal hierop worden aangepast.

UPDATE 17. Mogen kinderen uit verschillende basisgroepen op de bso gemengd worden tijdens vrij spel, en activiteiten? Mogen bso’s gemengd worden? En geldt dit voor binnen én buiten?
Het huidige advies van het RIVM is om contacten tussen groepen zoveel mogelijk te vermijden. Dit geldt voor zowel binnen als buiten. Dit staat ook als uitgangspunt opgenomen in het protocol kinderopvang.
Vanaf 1 juli hoeft het contact tussen kinderen uit verschillende groepen niet meer zoveel mogelijk beperkt te worden. Het protocol zal hierop worden aangepast.

UPDATE 18. Hoe moet omgegaan worden met vakantieopvang, zomeractiviteiten en uitstapjes met kdv en bso? Komen hier richtlijnen voor?
T.a.v. zomeractiviteiten en dergelijken, moeten KOO’s zelf kijken wat zij wenselijk vinden. In het protocol kinderopvang staan geen verdere beperkingen om activiteiten te ondernemen. O.b.v. het protocol kinderopvang en de algemeen geldende regels in Nederland is het aan KOO’s om hier op een goede manier mee om te gaan. Daarbij kunnen zij ter inspiratie kijken naar een protocol zomerkampen. Het ministerie van SZW is geen voorstander van een handreiking vanuit de overheid voor zomeractiviteiten op de bso.

UPDATE 19. Geldt er een beperking met betrekking tot het gebruik van het OV?
Nee, vanaf 1 juli hoeven medewerkers, ouders en kinderen het OV niet meer te mijden.

UPDATE 20. Kunnen bso’s in de vakantieperiode op kamp of naar een camping toe? En hoe zit het met overnachting? 
Op de website van de rijksoverheid is een protocol ‘vakantiekampen ‘te downloaden. Dit protocol is naar aanleiding van een OMT-advies hierover aangepast in lijn met de geldende coronamaatregelen.

UPDATE 21. Kan een externe workshopleider een workshop komen geven op de bso en geldt dat voor binnen en/of buiten?
Een workshopleider kan buiten en binnen een workshop komen geven op de BSO, mits aan de richtlijnen van het RIVM wordt voldaan (afstand houden t.o.v. andere volwassenen, bij klachten thuisblijven, etc.)

Meer informatie