FAQ Gehele Openstelling vanaf 8 juni (Ouders en Ondernemers)

04 juni 2020

FAQ Gehele Openstelling vanaf 8 juni (Ouders en Ondernemers)
#BKinactie

Overzicht van veel gestelde vragen van organisaties en ouders

Vragen & Antwoorden – versie 3 juni 2020, 18.00 uur

Zie ook onze updates voor:

1. Wat betekent de gehele openstelling per 8 juni voor de kinderopvang?
De buitenschoolse opvang (bso) gaat vanaf 8 juni weer regulier open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun reguliere dagen op de bso terecht.
De kinderdagopvang (kinderen van 0-4 jaar), en de gastouderopvang (kinderen van 0-12 jaar) zijn al sinds 11 mei volledig open. Dit geldt ook voor de peuteropvang (gemeentelijk gesubsidieerd en niet gesubsidieerd aanbod).

2. Wat betekent dit voor de compensatie die ouders ontvangen voor hun eigen bijdrage?
Vanaf 8 juni stopt de vergoeding van de eigen bijdrage die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de gehele factuur voor de kinderopvang. (Meer over de deze vergoeding vind je in de ‘FAQ Compensatieregeling’ bovenaan deze pagina).

3. Gaan scholen voor 100% open vanaf 8 juni?
Ja, scholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open en gaan terug naar de normale openingstijden zoals dat het geval was voor de sluiting van 16 maart. Het is mogelijk dat scholen rekening houden met eventuele noodzakelijke gespreide haal-en brengtijden om grote verkeersbewegingen te voorkomen en voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen. Zie ook vraag 5 (‘De school past na 8 juni de tijden aan …’)

4. Is er een voorbehoud met betrekking tot het opengaan van scholen en bso’s per 8 juni?
Het kabinet heeft een voorbehoud gemaakt voor het opengaan van scholen. Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. In de week van 1 juni neemt het kabinet hier een besluit over. Dit voorbehoud is niet gemaakt voor de bso’s.

5. De school past na 8 juni de tijden aan, bijvoorbeeld als gevolg van een continurooster. Wat betekent dit voor de bso?
Veel scholen hebben op advies van de Rijksoverheid, vanaf 11 mei een continurooster ingevoerd. Sommige scholen zullen overwegen om – tijdelijk danwel permanent – een continurooster aan te blijven houden. Dat vraagt om goede afstemming en samenwerking met ouders en bso’s. Als hulp hierbij heeft de kinderopvang een leidraad op papier gezet die aandachtspunten benoemt voor de afstemming hierover tussen onderwijs en bso. De oproep is tijdig met elkaar in overleg te gaan om te komen tot afspraken over de aansluiting van schooltijden en bso-tijden. De leidraad gaat in op situaties waarin tijdelijk of permanent gekozen wordt voor een continue rooster.

6. Wie betaalt de extra kosten voor de bso als de school de tijden tijdelijk of permanent aanpast?
Als een school de schooltijden permanent wil aanpassen tot een continurooster, gelden de normale procedures, zoals afstemming met de medezeggenschapsraad. De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor afstemming met de oudercommissie.

Als een school besluit om het continurooster dat ingevoerd is vanaf 11 mei tijdelijk te continueren tot de zomervakantie, zijn de volgende situaties mogelijk:

 1. Indien er geen aansluitende bso geregeld kan worden, is de school verantwoordelijk voor opvang van de kinderen tot de reguliere ophaaltijd van de BSO;
 2. Indien in overleg met de BSO bekeken kan worden of de BSO de kinderen eerder kan ophalen, betekent dat;
  • Uitbreiding van openingstijden van de BSO. Dit moet door de kinderopvangorganisatie met de oudercommissie besproken worden, ook als het om een tijdelijke uitbreiding gaat;
  • Ouders moeten instemmen met een contractwijziging, hun contract uitbreiden en bij de Belastingdienst extra kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor een korte periode brengt dit veel administratieve lasten met zich mee voor zowel de kinderopvangorganisatie als ouders.
 3. Tenslotte kan de bso eventueel de extra uren apart factureren aan ouders, zonder het contract uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld met extra opvanguren of door een tijdelijk nieuw product voor de aanvullende uren in te regelen. Dit betekent;
  • Hoge kosten voor ouders:
  • Ouders moeten ook hier expliciet mee instemmen:
  • Als de extra opvanguren buiten de reguliere openingstijden liggen is dit formeel niet mogelijk. Hierover vindt nog nader overleg plaats.

Zie ook de leidraad, uit vraag 5 (De school past na 8 juni de tijden aan…)

7. Mijn school is in de week van 2 t/m 5 juni gesloten vanwege Pinkstervakantie. Is er dan wel bso en noodopvang?
In dat geval kan uw kind niet naar de bso; de bso is tot 8 juni alleen beschikbaar voor kinderen op de dagen dat zij ook fysiek onderwijs volgen. Wel is er noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.
Het is mogelijk dat lokaal worden afgeweken van deze stelregel en scholen en bso samenwerken om wel open te zijn.
Onder regie van gemeenten, zorgen scholen en kinderopvangorganisaties er samen voor dat er voldoende aanbod van noodopvang is. Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de bso’s gedurende de reguliere openstellingstijden van de bso (tenzij hier door de gemeente, school en kinderopvang andere afspraken over zijn gemaakt).

8. Mogen scholen later starten dan 8 juni?
Nee, dat mag niet.

NOODOPVANG

9. Wat betekent de volledige openstelling voor de noodopvang?

Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.
Tot 8 juni is de noodopvang beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en voor kinderen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
Vanaf 8 juni is de noodopvang in de avond, nacht en weekenden (24-uurs opvang) alleen beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken. Deze mogelijkheid blijft tot 1 juli beschikbaar.
Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang tijdens reguliere openingstijden dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.
Meer informatie over noodopvang na 8 juni lees je in de handreiking van de VNG.

10. Welke mogelijkheden voor extra opvang zijn er als de noodopvang na 8 juni stopt voor ouders die in cruciale beroepen werken?
Zorgmedewerkers die extra werken vanwege corona-zorg of inhaalzorg leveren door corona, kunnen door het wegvallen van de noodopvang na 8 juni een acuut opvangprobleem krijgen. Omdat deze zorgmedewerkers een grote inspanning hebben geleverd bij het bestrijden van de coronacrisis, vragen wij mede op verzoek van het ministerie van SZW om , ondanks mogelijke wachtlijsten zoveel mogelijk tegemoet te komen in de grotere opvangbehoefte van zorgmedewerkers.
Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

11. Is er voor Pedagogisch Medewerkers de mogelijkheid zich te laten testen op het coronavirus?
Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan sinds 1 juni via het landelijke nummer 0800-1202 een afspraak maken om zich te laten testen bij een GGD testlocatie in de buurt. Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start het bron- en contactonderzoek. Besmette personen gaan vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

‚ÄčHet testen hoeft dus niet meer via de bedrijfsarts te lopen. Natuurlijk mag dat wel als een medewerker dat prettig vindt. Medewerkers met ernstige acute klachten dienen zich rechtstreeks (telefonisch) te melden bij huisarts of spoedeisende hulp om gezien te worden. 

12. Wanneer moet een medewerker komen werken?
Het protocol kinderopvang geeft aan dat personeel/gastouders met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts boven 38 graden Celsius thuis moeten blijven en worden getest op COVID-19. Totdat de uitslag bekend is blijft de medewerker thuis. Als de medewerker negatief is getest of 24 uur klachtenvrij, kan de medewerker weer aan het werk.
Zie het protocol kinderopvang.

13. Hoe moet de 1,5 meter regel worden nageleefd in de kinderopvang?
Zie protocol:

 • afstand tussen volwassenen: 1,5 meter
 • géén afstand tussen kinderen 0-12 jaar
 • géén afstand tussen kind 0-4 jaar en gastouder/PMer
 • afstand tussen volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar:  1,5 meter voor zover mogelijk

14. Wat zijn de richtlijnen voor vervoer door de bso van en naar de scholen?

Vanaf 11 mei gelden voor het vervoer van en naar de bso de algemene uitgangspunten zoals die zijn verwoord in het protocol kinderopvang. De volgende richtlijnen gelden daarom ook in het vervoer:

 • 1,5 meter afstand houden tussen kinderen is niet nodig; 
 • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard;
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand worden bewaard.

Kinderen mogen net als voor de coronacrisis, vervoerd worden in een auto of busje. Wel moet de bestuurder zoveel mogelijk afstand proberen te houden van de kinderen, en 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen.

Meer informatie

 

Gerelateerde dossiers Coronavirus