FAQ Openstelling Gastouderopvang

25 mei 2020

FAQ Openstelling Gastouderopvang

Deze update geeft informatie over de gehele openstelling van het basisonderwijs en de BSO vanaf 8 juni, beëindiging van de noodopvang per 8 juni 2020, beëindiging van de compensatieregeling eigen bijdrage en de veranderingen in de richtlijnen Hygiëne en Veiligheid.

Voor meer informatie zie ook de website van de rijksoverheid.

Mist u vragen en antwoorden? Zie ook de update van 11 mei jl.

Wij adviseren u regelmatig de website van het RIVM en de rijksoverheid en de websites van onze partners en andere partijen BMK, BOinK, stichting Nysa, VGOB en KNGO en GGD GHOR te raadplegen  voor de meest actuele informatie. De gastouderopvang kenmerkt zich door vele variaties en vele uitzonderingen op de regel. Deze informatie geeft misschien geen antwoorden op alle specifieke en individuele vragen. Als wij nieuwe relevante informatie ontvangen, passen we deze FAQ zo spoedig mogelijk aan.

NOODOPVANG

1. Hoe wordt de noodopvang geregeld in de periode 11 mei tot 8 juni 2020 en wat gebeurt er na 8 juni?
Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan.
Tot 8 juni is de noodopvang beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in een cruciale beroepsgroep werkt en voor kinderen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
Vanaf 8 juni is de noodopvang in de avond, nacht en weekenden alleen nog beschikbaar voor kinderen van wie één van de ouders in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang tijdens reguliere openingstijden dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.
Gemeenten coördineren de noodopvang in samenwerking met basisonderwijs en kinderopvang (KDV/BSO en gastouderopvang).

2. Wordt de noodopvang tot 8 juni betaald?
Tot 8 juni kan een gastouder overdag noodopvang aanbieden binnen haar beschikbare capaciteit als die uren worden doorbetaald door andere ouders die geen gebruik maken van de opvang. Deze ouders krijgen vergoeding voor de eigen bijdrage tot 8 juni 2020.

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE

3. Krijgen ook ouders die weer gewoon gebruik maken van de gastouderopvang ook in de periode vanaf 11 mei 2020 de vergoeding voor de eigen bijdrage?
Ja, de vergoeding voor de eigen bijdrage loopt tot 8 juni en geldt voor alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen op peildatum 6 april 2020, mits de ouders de volledige facturen doorbetalen. De ouders worden door de rijksoverheid gecompenseerd voor hun eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor de gastouderopvang van € 6,27.

4. Over welke periode betalen de gastouders en gastouderbureaus de vergoeding voor de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief?   
De vergoeding van de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief voor kinderdagopvang en gastouderopvang loopt over de periode 16 maart tot 11 mei 2020.  

RICHTLIJNEN VEILIGHEID EN HYGIËNE

5. Zijn er richtlijnen voor de gastouderopvang hoe om te gaan met hygiëne, halen/brengen, verkoudheid, 1,5 meter afstand etc.?
De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV hebben in samenspraak met het ministerie van SZW een protocol Kinderopvang opgesteld. Dit protocol dient als handreiking voor de sector Kinderopvang en blijft gelden zolang de algemene maatregelen in verband met Corona gelden. In het protocol worden richtlijnen gegeven hoe om te gaan met praktische aspecten rondom gezondheid en hygiëne. Dit protocol kan worden aangepast voor de eigen praktijk.

Ook is er een poster ontwikkeld die gebruikt kan worden door de gastouders.

6. Mogen kinderen in een auto vervoerd worden van school naar de opvang?
Vanaf 11 mei gelden voor het vervoer van en naar de BSO de algemene uitgangspunten zoals die zijn verwoord in het protocol kinderopvang. De volgende richtlijnen gelden daarom ook in het vervoer:

 • 1,5 meter afstand houden tussen kinderen is niet nodig
 • Tussen gastouders en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard

Kinderen mogen dus zoals voor de coronacrisis vervoerd worden in een auto of busje. Wel moet de bestuurder zoveel mogelijk afstand proberen te houden van de kinderen. De bestuurder blijft op 1,5 meter afstand van andere volwassenen.

7. Wanneer kan een gastouder in geval van klachten geen (nood) opvang bieden?
Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Op basis van de richtlijnen van het RIVM kan hiervoor het volgende aangehouden worden:

 • Personeelseden/gastouders kunnen worden getest volgens het RIVM-testbeleid
 • Gastouders met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en kunnen getest worden op COVID-19.
 • In afwachting van de testuitslag ontvangt de gastouder geen kinderen of andere volwassenen thuis.
  • Indien de test positief is, moet de gastouder minimaal 7 dagen thuis uitzieken + 24 uur klachtenvrij zijn voordat de opvang hervat kan worden.
  • Bij een negatieve test kan de  opvang hervat kan worden met inachtneming van alle hygënemaatregelen
  • In het geval dat de gastouder  besluit om niet getest te worden, mag de gastouder weer aan het werk als zij 24 uur klachtenvrij is.
 • Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.
 • Gastouders die zwanger zijn vangen vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) geen kinderen meer op.*
 • Bij gastouderopvang aan huis geldt: wanneer een huisgenoot of één van de leden van het gastgezin verkoudheidsklachten en/of koorts heeft kan er geen (nood)opvang door de gastouder worden geboden.

*N.B. Omdat er verschillende informatie is over zwangerschap vanaf 28 weken is het nog niet geheel duidelijk welke richtlijn precies geldt voor de gastouderopvang. Nadere informatie geldt z.s.m. 

In geval dat de (nood)opvang stopt, kan het gastouderbureau helpen met het zoeken naar alternatieve opvang voor betrokken ouders bij een vervangende gastouder. In geval van noodopvang kan er contact opgenomen worden met de gemeente voor een oplossing.

8. Wanneer mogen kinderen geen gebruik maken van de opvang?

 • Kinderen met de volgende klachten blijven thuis
  • Neusverkoudheid
  • Loopneus
  • Niezen
  • Keelpijn
  • Lichte hoest
  • Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (boven 38 graden Celsius)
 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of  benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief is, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
 • In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de gastouder het bij de GGD, afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de gastouder ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de kinderopvanglocatie mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.

Zie hiervoor het RIVM-testbeleid.

9. Wanneer hoeft een gastouder geen opvang aan te bieden?
Een gastouder die tot de risicogroep behoort, kan niet verplicht worden opvang te bieden. Dit geldt ook voor gastouders met gezinsleden die tot een risicogroep behoren.  

10.  Welke mensen behoren tot de risicogroepen?
Zie hiervoor de lijst risicogroepen van het RIVM.

11. Waar kan de gastouder terecht voor het testen op het coronavirus?
De regie voor het testen ligt bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  in de regio.

De gastouder kan vanaf 1 juni a.s. zelf contact opnemen met de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. De gastouder ontvangt in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.

Indien de test negatief is, kan de gastouder weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.

12. Wat als een gastouder positief getest wordt?
Indien de test positief is, moet de gastouder ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de opvang hervat worden.

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte in het kader van de Wet publieke gezondheid. Het laboratorium dat de infectie vaststelt zorgt voor de melding bij de GGD. Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden. Welke maatregelen precies genomen moeten worden m.b.t. de opvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de gastouder of het gastouderbureau.

13. Is er ook testbeleid voor kinderen die naar de gastouderopvang gaan?
Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de gastouder of het gastouderbureau en die registreert dit.

In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de gastouder/gastouderbureau het bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de gastouder/gastouderbureau ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de opvang mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.

Indien de test negatief is, kan het kind weer naar school en/of de opvang.

Indien de test positief is, moet het kind ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar school en/of opvang.

Welke maatregelen verder precies genomen moeten worden m.b.t. de opvang is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de gastouder of het gastouderbureau.

Gerelateerde dossiers Coronavirus