Vooraankondiging start onderhandelingen nieuwe Cao Kinderopvang

02 september 2019

Vooraankondiging start onderhandelingen nieuwe Cao Kinderopvang

Vandaag starten de onderhandelingen over de nieuwe Cao Kinderopvang. Cao-partijen – Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang namens werkgevers en FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn namens medewerkers – zullen hun voorstellen uitwisselen en toelichten.

De voorstellen van de BK (zie onze inzetbrief) zijn opgesteld aan de hand van de input van onze leden. Die vinden het van belang dat kinderopvangorganisaties, binnen de kaders van de Cao en de wet- en regelgeving, ruimte hebben om op ondernemingsniveau op maat vorm en inhoud te geven aan goede arbeidsverhoudingen, samen met hun Ondernemingsraad, Personeelsvertegenwoordiging of personeel. Dit doet recht aan de diversiteit aan organisaties in onze sector en zorgt ervoor dat zij tegemoet kunnen komen aan de verscheidenheid in behoeften van medewerkers, ouders en kinderen. Het stelt werkgevers en medewerkers in staat om invulling te geven aan goed werkgever- en werknemerschap op een manier die voor hen past.

Wij zijn er als BK van overtuigd dat deze visie bijdraagt aan de kwaliteit van de kinderopvang en aan meer werkplezier en minder werkdruk van onze medewerkers. Kwaliteit, werkplezier en werkdruk zijn niét gediend met nog meer van bovenaf opgelegde regels en afspraken. Wél met handhaving van geldende regels en afspraken. Daarom hebben wij al bij de vorige Cao-onderhandelingen het initiatief genomen om handhaving van de Cao Kinderopvang te professionaliseren en te intensiveren. De Cao-afspraak die daaruit is voortgevloeid, werken we op dit moment met alle Cao-partijen uit. Wij spreken de hoop uit dat onze visie en voorstellen zullen bijdragen aan een goede Cao Kinderopvang met draagvlak van medewerkers en werkgevers.

De onderhandelingen worden voortgezet op 23 september en 28 oktober a.s. en zo nodig nog op 11 en 25 november a.s. Wij zullen onze leden waar dat mogelijk is op de hoogte houden van de voortgang van het onderhandelingsproces.

Gerelateerde dossiers Arbeidszaken & Cao Cao Kinderopvang