Formatieve inzet BOL-ers tijdens de zomervakantie

30 augustus 2019

Formatieve inzet BOL-ers tijdens de zomervakantie

In artikel 9.6.3 van de cao Kinderopvang is kortweg geregeld wanneer en onder welke voorwaarden studenten die geen BBL, derde leerweg of duale route volgen, formatief kunnen worden ingezet. Hieronder vallen ook MBO-studenten die een Beroeps Opleidende Leerweg volgen. Deze zogenaamde BOL-ers kunnen onder andere tijdens hun schoolvakanties op basis van een arbeidsovereenkomst formatief worden ingezet op hun stagelocatie(s). Daarbij moet uiteraard ook worden voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 9.6.3.

Deze zomer kregen we echter enkele keren het bericht dat een BOL-er met een stagecontract dat vóór de zomervakantie afloopt, volgens de GGD niet in de zomervakantie mag worden ingezet. GGD-GHOR heeft dit bevestigd. Daarbij gaf zij aan dat de Wet kinderopvang alleen de formatieve inzet mogelijk maakt van een stagiair of beroepskracht in opleiding, zoals gedefinieerd in die wet. BOL-ers die hun stage hebben afgerond, zijn geen stagiair meer volgens de definitie in de wet. Daarvan is alleen sprake als studenten op basis van een stageovereenkomst worden ingezet. Dus als het stagecontract is afgelopen, wordt de BOL-er niet langer op de ‘stagelocatie’ ingezet conform artikel 9.6.3, maar gewoon op een arbeidsplaats waar de student niet via de opleiding aan verbonden is.

Deze interpretatie verbaast ons. Het gaat om een praktijk binnen de kinderopvang die al jaren naar tevredenheid van werkgevers en studenten wordt uitgevoerd. Die zou met deze interpretatie niet meer mogelijk zijn, terwijl de zomervakantie juist de periode is waarin werkgevers studenten formatief willen kunnen inzetten, vanwege de vele medewerkers die dan op vakantie zijn. Dat geldt zeker in een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast zijn studenten doorgaans nog steeds in opleiding als hun stagecontract is afgelopen.

Om met deze situatie om te gaan, raden wij kinderopvangorganisaties die BOL-ers inzetten en ROC's die BOL-ers stage laten lopen binnen de kinderopvang, vooralsnog aan om stagecontracten op te stellen die doorlopen tot en met de laatste dag van de zomervakantie. Uiteraard moet bij de inzet van BOL-ers ook worden voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 9.6.3.

Dit advies is tot stand gekomen na overleg tussen Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).