Levendige ALV in teken van Strategische Visie & BKR Monitor

Levendige ALV in teken van Strategische Visie & BKR Monitor
De kinderopvangsector blijft volop in ontwikkeling met veel zaken die in elkaar grijpen. Dat bleek op een levendige ledenvergadering van de Brancheorganisatie Kinderopvang in Nieuwegein. Naast een aanscherping van de strategische visie, ging veel aandacht uit naar de BKR-monitor. Die uitkomsten liegen er niet om: zo zijn de werkelijke kosten van kinderopvang in 2019 met 6,9% gestegen en maar deels doorberekend. Dit gaat doorwerken in de tarieven voor 2020, zo is de verwachting.
 
De stevige uitkomsten van de BKR-monitor werden toegelicht door het onafhankelijke bureau Buitenhek. Het kosteneffect van +6,9% in 2019 was vooral door een betere bezettingsgraad iets lager dan de geraamde +7,3%. Maar dit is nog altijd fors hoger dan de +4,7% stijging die het Rijk verwachtte. De gemiddelde tariefstijging voor dagopvang 2019 ligt op +8,6% en dus boven de +7,7% stijging die het Rijk voorzag. Deze gemiddelde tariefstijging in de dagopvang is bovendien groter dan de kinderopvangtoeslag die met 7,6% omhoog ging. Ook de aanname dat verruiming van de BKR bij de BSO deze met -0,9% goedkoper zou maken, is niet uitgekomen: het tarief van de BSO in 2019 ging omhoog met gemiddeld +1,8%.
 
Tarieven 2020 extra omhoog
Uit de BKR-monitor blijkt dat de meeste kinderdagverblijven hun werkelijke kosten nog niet volledige hebben doorberekend in het tarief. Verwachting is dat de tarieven in 2020 alsnog extra omhoog gaan om dit te compenseren. Ander feit is dat 65% (was 44%) van de dagopvang in 2019 hoger geprijsd is dan het maximumtoeslagtarief. Bij de BSO is dat nu 87% (was 73%). Dit betekent dat in steeds meer huishoudens het bedrag boven dit maximumtarief rechtstreeks voor rekening van de ouders komt. 
 
Nijpend personeelstekort
Naast de BKR speelt het nijpende personeelstekort de kinderopvang steeds meer parten. Daarbij leek de overheid aanvankelijk te ontkennen dat er een probleem was. Dat is nu cijfermatig  geadresseerd en gecorrigeerd, want de sector komt duizenden medewerkers tekort in komende jaren. Hierdoor lopen wachtlijsten - zeker in de Randstad - verder op (soms tot meer dan een jaar) en kunnen jonge ouders niet aan het werk, wat nadelig is voor de economie.
 
Gelijk speelveld onderwijs & kinderopvang
Ook de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang (‘die geen strijd zou mogen zijn’) over de opvang van jonge kinderen van 2-4 jaar kreeg de nodige aandacht. Rottenberg: ‘We merken dat onze vragen hierover leiden tot enige onrust en zenuwachtigheid. En dat is goed, want wij pleiten voor samenwerking en een gelijk speelveld.’ De context rond de kinderopvang is dus zeer uitdagend, vulde BK-directeur Magda Heijtel aan: ‘Daarom hebben we een verzoek aan de Onderwijsinspectie gestuurd over deze knelpunten ter verduidelijking van de regelgeving.’ 
 
Stint en private equity
Ander doorlopend issue is de herintroductie van de Stint, waartoe - na een uitvoerige lobby vanuit BK samen met Boink - een convenant worden afgesloten. Over de invulling en het toezicht, lopen nu gesprekken met als doel dat de Stint in september/oktober weer de weg op kan. Verder was er politieke belangstelling voor private equity (niet meer dan 8% van de sector), waarbij in een rondetafelgesprek in de Kamer helaas enkele echte deskundigen ontbraken. In deze discussie heeft BK een feitenrelaas ingebracht en veronderstelde kwaliteitsverschillen ontzenuwd. Rottenberg benadrukte daarbij in de ALV nogmaals op te komen voor alle leden: ‘van klein tot en met groot, van privaat tot not-for profit, van gastouders tot en met bso.’ 
 
Aanscherping strategische visie
Naast alle actualiteiten is de BK bezig om zijn strategie aan te scherpen. Met ruim 950 leden, waarvan meer dan 200 stichtingen en circa 85% kleinere leden, is de Brancheorganisatie Kinderopvang zeer divers qua omvang en samenstelling. Dit maakt een eenduidige profilering en het vertolken van standpunten niet altijd eenvoudig. Toch is de gemeenschappelijke deler dat de kinderopvang een onmisbare functie heeft in de maatschappij: het faciliteren en ontzorgen van ouders en het bijdragen aan de ontwikkeling van jonge kinderen, die beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en bewijzen het maatschappelijk belang van de kinderopvang. BK-speerpunten liggen dan ook in het stevig en helder positioneren van de sector en de brancheorganisatie, met meer lobby en onderzoek om de BK zichtbaar en herkenbaar te maken.

In de loop van deze week verschijnt op deze website een uitgebreider verslag inclusief presentaties voor one leden.