CBS herziet schattingen voor onderwijsachterstanden

20 februari 2019

CBS herziet schattingen voor onderwijsachterstanden

Eind 2018 heeft minister Slob de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbetering voor de schattingen van de zogeheten ‘achterstandsscores van scholen’. Die verbetering was nodig in situaties waarin weinig bekend is over leerlingen en/of hun ouders, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van veel asielzoekers.

In het nieuwste rapport van het CBS staan de meest recente schattingen. Kinderen die bij het CBS bekend zijn als asielzoeker, zijn automatisch meegeteld in de bekostigingsdoelgroep.

Om de toegekende middelen zo gericht mogelijk in te kunnen zetten is het voor gemeenten van belang om te weten op welke plekken het risico op onderwijsachterstanden het grootst is. In zijn brief van 11 februari jl. aan de Tweede Kamer schrijft Slob dat hij daarvoor online kaarten heeft laten ontwikkelen, waarop de spreiding van risico's op onderwijsachterstanden in beeld wordt gebracht op wijkniveau. 

Gerelateerde dossiers Voor- en Vroegschoolse Educatie