Subsidieregeling voor praktijkleren in het mbo ("BBL Subsidies")

30 oktober 2018

Subsidieregeling voor praktijkleren in het mbo (

Het aantal BBL-ers in de kinderopvang neemt weer toe. BBL-ers zijn studenten mbo die via de opleidingsroute “werken en leren” in twee tot drie jaar tijd gekwalificeerd worden tot pedagogisch medewerker niveau 3 of gespecialiseerd pedagogisch medeweker niveau 4.  Voor BBL- plekken kan subsidie aangevraagd worden, de zogenoemde Subsidieregeling Praktijkleren.

Per leerwerkplek kan een werkgever maximaal € 2.500 (waarschijnlijke bedrag 2019) ontvangen. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding. Of de werkgever dit bedrag ontvangt, hangt af van het aantal aanvragen van alle werkgevers tezamen. Bij overschrijding van het totale subsidiebudget wordt dit budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen – het bedrag kan dus lager zijn dat het maximum bedrag van € 2.500,-. De subsidie wordt na afloop van het studiejaar aangevraagd.

Het is dit jaar (2018) lange tijd onduidelijk geweest wat er zou gebeuren met de subsidieregeling praktijkleren. Uiteindelijk werd duidelijk dat de regeling in 2019 nog wel voortgezet zou worden, maar met een bezuiniging van 19,5 miljoen. Tijdens de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag heeft de PvdA een motie ingediend om deze bezuinigingen terug te draaien. Deze motie is kamerbreed aangenomen. Kamerlid Van den Hul heeft in oktober een amendement ingediend van gelijke strekking.

Omdat over het amendement pas na de begrotingsbehandelingen wordt gestemd en omdat de huidige regeling op 1 januari 2019 vervalt, heeft de minister van OCW in een brief van 12 oktober jl. een aantal wijzigingen in de huidige regeling aangekondigd en laten weten dat de bedragen later in de Staatscourant zullen worden gepubliceerd.

De subsidieregeling Praktijkleren 2019 is hetzelfde als die voor 2018, maar met een aantal wijzigingen. Deze wijzigingen vind je in de Regeling voortzetting subsidieregeling praktijkleren.

Meer informatie over de subsidieregeling Praktijkleren is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De subsidie voor het schooljaar 2018-2019 dient uiterlijk 16 september 2019 voor 17.00 uur te worden ingediend.

Wat er met de subsidieregeling gebeurt na 2020 is niet duidelijk. Besluitvorming hierover vindt plaats in het voorjaar van 2019. De Brancheorganisatie Kinderopvang zal zich, samen met andere leden van de commissie Beroepsonderwijs (“C-BON”) van VNO-NCW, inzetten voor behoud van deze regeling.

Gerelateerde dossiers Ondernemerschap Subsidies