Onderzoek naar de BKR

27 november 2017

Onderzoek naar de BKR

In het kader van IKK zal de beroepskracht-kindratio voor baby’s aangescherpt worden. Het maximum aantal baby’s voor één pedagogisch medewerker verandert van 4 naar 3. Deze maatregel is, zoals wij eerder al hebben gemeld, door de minister uitgesteld tot 1 januari 2019.

Op 17 oktober berichtten wij dat het proces van aanbesteding voor onderzoek naar de BKR was gestart. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de gevolgen die de verandering van de beroepskracht-kindratio voor baby’s voor u heeft in beeld te brengen. Nadat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, zal gekeken worden naar eventuele vervolgstappen.

Daarnaast vormt een gelijktijdig, tweede onderzoek een nulmeting voor een monitor van de kostprijs van alle vormen van kinderopvang, zowel de peuterspeelzaal, de dagopvang als de buitenschoolse opvang.

Om een goed beeld te krijgen van de kosten van kinderopvang, nu en in de toekomst, kunt u benaderd worden om een vragenlijst in te vullen. U heeft daarvoor inmiddels een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. Het is van groot belang dat u deze vragenlijst invult, zodat er een goed beeld ontstaat van de effecten van de aangepaste BKR.