Enquête BOinK Alternatieve Ouderraadpleging

Enquête BOinK Alternatieve Ouderraadpleging

In januari 2016 is de 'Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen' in werking getreden. In de wet is vastgelegd dat als een houder, ondanks voldoende inspanning, geen oudercommissie heeft kunnen instellen er bij kleine opvangorganisaties (minder dan 50 kinderen/gastouders) alternatieve ouderraadpleging mag plaatsvinden.

In de wet is niet vastgelegd waaraan de zogenaamde alternatieve ouderraadpleging moet voldoen. BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, voert momenteel een project uit waarin dit onderwerp centraal staat. Namens BOinK willen wij u daarom vragen om een vragenlijst in te vullen zodat wij een beter beeld kunnen krijgen van hoe een alternatieve ouderraadpleging er uit zou kunnen zien volgens ouders en houders/medewerkers van kinderopvangorganisaties. De vragenlijst vindt u hier. Dank alvast voor de medewerking!