Fasering belangrijkste voorwaarde voor implementatie IKK

13 april 2017

De bijeenkomst over de Wet IKK op 30 maart doet veel stof opwaaien. De zorgen van de aanwezigen zijn duidelijk op tafel gelegd: de maatregelen zijn lang niet allemaal duidelijk en vragen om een heldere uitleg, uitwerking in voorbeelden en toetsing aan de praktijk. De randvoorwaarden voor implementatie zijn volgens de leden niet op orde: het gaat daarbij om de financiële kaders en haalbaarheid, de nog niet uitgewerkte onderdelen (ministeriële regeling, cao en toetsingskaders) en de mogelijkheden van gefaseerde invoering, overgangsmaatregelen of opschorting van handhaving. Het tijdspad tot invoering op 1 januari 2018 wordt als te krap beoordeeld. Duidelijkheid over de te verwachten kostenstijging heeft de hoogste urgentie.

Bij de voorbereiding van de bijeenkomst was duidelijk dat er op veel vragen nog geen antwoord is. Toch vonden we het belangrijk om met elkaar, in het bijzijn van de ambtenaren van het ministerie van SZW, te delen welke knelpunten zich aandienen met de komst van de Wet IKK.  

De Brancheorganisatie Kinderopvang doet een krachtig pleidooi voor een meer gefaseerde implementatie van de Wet IKK. Bureau Buitenhek gaat een aantal ondernemers volgen bij de implementatie, om zo de financiële gevolgen te monitoren.

Ook zit de BK bovenop het grootschalige onderzoek naar de kosteneffecten, dat in opdracht van het ministerie binnenkort start. Op basis van de uitkomsten zal de BK op bestuurlijk en politiek niveau de noodzaak voor fasering verder aanscherpen.

Tegelijkertijd gaan we aan de slag met de implementatie. Het slagen van het akkoord IKK is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Communicatie en dialoog zijn sleutelwoorden.

Er is een schematisch overzicht ontwikkeld waarin voor alle maatregelen de impact, de urgentie en de acties zijn aangegeven. Dit overzicht krijgt periodiek een update op basis van nieuwe informatie en ontwikkelingen.

De BK ontwikkelt heldere informatie en hulpmiddelen om de leden intensief te ondersteunen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat nodig is, gaan we van start met thema-werkgroepen op basis van de vier hoofdthema’s van het IKK. Binnenkort is een helpdesk beschikbaar en verschijnt de eerste IKK-nieuwsbrief. Voor de leden wordt een aparte (besloten) webpagina ontwikkeld als vindplaats voor informatie over IKK. Meer informatie volgt op korte termijn.

Klik hier voor een schematisch overzicht van de maatregelen IKK.
Klik hier voor de rekentool BKR van het ministerie van SZW.
Klik hier voor de presentatie IKK van de bijeenkomst op 30 maart.