Aftrap Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang bij SZW

13 februari 2017

Aftrap Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang bij SZW

Dinsdag 7 februari organiseerde SZW de aftrap van het Project Kwaliteitsbevordering Gastouderopvang op het ministerie van SZW in Den Haag.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher heeft in zijn brief van 1 december jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat begin 2017 met het veld wordt bezien hoe invulling kan worden gegeven aan de kwaliteitsbevordering van de gastouderopvang. Dit vloeit onder meer voort uit de Beleidsdoorlichting kinderopvang 2015 en de aanbeveling van PwC op gastouderopvang n.a.v. de evaluatie van de commissie Gunning.

De projectleider heeft in aanloop tot deze aftrap met verschillende partijen uit het werkveld gesproken over hoe zij aankijken tegen gastouderopvang en waar zij mogelijkheden zien om de kwaliteit van deze opvangvorm te bevorderen. Uit die gesprekken en de hiervoor genoemde aanbevelingen van PwC is naar voren gekomen dat de kwaliteitseisen voor kinderdagopvang en de gastouderopvang daar waar mogelijk gelijk getrokken moeten worden. Ook hebben de diverse partijen de wens geuit om gastouderopvang niet als een kwalitatief mindere vorm van kinderopvang te willen zien of behandeld te zien worden.

Tijdens deze eerste bijeenkomst werden door de aanwezige partijen (SZW, GGD GHOR, VNG, FNV, BOinK, Voor Werkende Ouders, Brancheorganisatie Kinderopvang en BMK) besproken hoe de kwaliteit van de gastouderopvang binnen de huidige financiële kaders verbeterd zou kunnen worden met aandacht voor verbeteren van toezicht op de gastouder. Ook is er aandacht voor de arbeidspositie van de gastouder in relatie tot dienstverlening aan huis en wet minimumloon. Dit resulteert in een plan van aanpak waar begin maart mee aangevangen wordt met een volgende gemeenschappelijke bijeenkomst van de werkgroep Veldpartijen en de werkgroep Toezicht. Daarna volgen een aantal bijeenkomsten van de twee werkgroepen zodat er eind mei een Plan van Aanpak gereed kan zijn.