VVE: verhoogde taaleisen voor overige gemeenten en Kieswijzers

21 juni 2016

VVE: verhoogde taaleisen voor overige gemeenten en Kieswijzers

Ook voor VVE-medewerkers werkzaam op een gesubsidieerde kinderopvang- of peuterspeelzaallocatie én binnen de overige gemeenten (niet zijnde G37 of G86 gemeenten) gaan de verhoogde taaleisen 3F gelden. Hiermee wordt vanaf 2017 een start gemaakt. De VVE-medewerkers werkzaam op deze locaties dienen dan vanaf 2017 getoetst en geschoold te moeten worden om te voldoen aan taalniveau 3F.

Sardes heeft voor de diverse toets- en scholingsaanbieders  Kieswijzers opgesteld. In opdracht van het ministerie van OCW gaat Sardes deze Kieswijzers vernieuwen.

Alle aanbieders van taaltoetsen en taalcursussen die in de kieswijzers staan, worden binnenkort door Sardes benaderd met de vraag om hun aanbod volgens een format te beschrijven. In het najaar van 2016 worden de nieuwe kieswijzers openbaar gemaakt. Met de nieuwe kieswijzers kunnen gemeenten en organisaties van voorschoolse voorzieningen in samenspraak de juiste keuzen maken bij het inrichten van een verantwoord taalverbeteringstraject.

Vanuit het ondersteuningstraject VVE zal Brancheorganisatie Kinderopvang samen met Sociaal Werk Nederland in het najaar van 2016 een start maken met de ondersteuning voor de kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisaties binnen de overige gemeenten (niet zijnde G37 of G86 gemeenten) die in 2017 te maken krijgen met deze verhoogde taaleisen voor VVE, door middel van o.a. het organiseren van een aantal (regio)bijeenkomsten. Vanzelfsprekend zullen wij dan ook uitgebreid ingaan op de vernieuwde kieswijzers.

Uiteraard zullen wij tijdig informeren over deze bijeenkomsten. Houdt u hiervoor onze berichtgeving middels de attendering in de gaten.

Daarnaast zullen we de vernieuwde Kieswijzers zodra zij openbaar zijn, publiceren op onze website.