UWV: werkgelegenheid groeit in 2016 sterker dan verwacht

02 februari 2016

UWV verwacht voor dit jaar een verdere verbetering van de arbeidsmarkt met een groei van in totaal 129.000 extra banen van werknemers en zelfstandigen. Het aantal vacatures neemt verder toe. Dit staat in de vrijdag uitgebrachte arbeidsmarktprognose van UWV.

UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het Centraal Planbureau voor 2016 uit van een toename van 102.000 werknemersbanen en 27.000 banen van zelfstandigen. Net als in 2015 is er vooral in de uitzendsector sprake van groei. Na jaren van sterke krimp is er ook enig herstel in de sector zorg en welzijn, met een groei van 6.000 banen. Met name de kinderopvang profiteert, in de jaren 2011-2015 was nog sprake van een daling van 24.000 banen mede door de bezuinigingen van de overheid.  De banengroei in de kinderopvangsector is vooral het gevolg van het extra budget van 290 miljoen euro voor de kinderopvangtoeslag. De lagere eigen bijdrage voor ouders levert naar verwachting extra banen in de sector op. Daarnaast levert de aantrekkende economie extra vraag naar kinderopvang op.

Resultaat inzet sector
De afgelopen jaren heeft de sector zich hard gemaakt om het bezuinigde bedrag weer terug te laten vloeien naar de sector. De politiek draait de bezuinigingen op de kinderopvang nu voor een belangrijk deel weer terug. We zien hierin erkenning van het belang van kinderopvang voor de samenleving en het resultaat van een jarenlange inzet van de sector om de eerdere bezuinigingen terug te draaien. Onderzoek geeft aan dat kinderopvang veel oplevert voor de samenleving. Voor ouders, voor kinderen en voor de overheid.

Het is goed dat er zo weer perspectief op groei ontstaat. Op dit moment is de financiële situatie echter nog steeds precair, zo blijkt uit het Brancherapport Kinderopvang 2015. Samen met het herstel van de economie kunnen de extra budgetten een impuls zijn voor de broodnodige stabilisatie van de kinderopvangsector. Een onzekerheid bij de betere financiële perspectieven, is wel de vraag of ouders de lagere eigen bijdrage ook daadwerkelijk gaan omzetten in extra vraag naar kinderopvang, nu zij voor de huidige opvangsituatie al alternatieve oplossingen geregeld hebben. Het zal nog een aantal jaar duren voordat de sector op een financieel gezond niveau komt.