Derde kwartaal 2015: meer kinderen, minder uren

Het aantal kinderen in de opvang stijgt geleidelijk, maar het aantal uren opvang per kind daalt nog steeds. Dit blijkt uit de publicatie van SZW met cijfers over het gebruik van kinderopvang in het derde kwartaal van 2015.

Het gebruik van opvang, in uren uitgedrukt, daalt. Dat is het saldo van twee tegengestelde ontwikkelingen: het aantal kinderen stijgt licht, maar het aantal uren opvang per kind daalt nog steeds. De daling in het gebruik zwakt sinds medio 2014 wel af.

Aantal kinderen in opvang: onderliggende trend is stijging
In het derde kwartaal van 2015 is het totaal aantal kinderen in de opvang iets gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015.

Van kwartaal op kwartaal vertoont het gebruik van kinderopvang een seizoenspatroon: het aantal kinderen in de opvang is in de regel in het derde kwartaal iets lager dan in het tweede kwartaal. Daarom is het goed om ook te vergelijken met de gegevens over het derde kwartaal van 2014. Dan blijkt dat het aantal kinderen in de opvang in het derde kwartaal van dit jaar hoger was dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Daarbij zijn er wel verschillen tussen de opvangvormen. In de BSO en gastouderopvang van 0 t/m 3 jaar is sprake van een stijgende trend. Het aantal kinderen van 4 tot 12 jaar in gastouderopvang blijft gelijk, in de dagopvang daalt het licht.

Daling aantal uren per kind zet door
Zorgwekkend blijft wel dat het gemiddeld aantal uren opvang dat een kind per maand afneemt blijft dalen, ook in het derde kwartaal 2015. De daling is al enkele jaren aan de gang. Alleen in de BSO lijkt nu mogelijk sprake van een stabilisatie, bij de andere vormen van opvang blijft het aantal uren dat een kind in de opvang dalen.

Opvallend is dat de daling van het aantal uren het grootst is bij de inkomenscategorieën tot en met het modale inkomen. In deze categorieën neemt ook het totaal aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang af.

Uurprijzen iets gestegen
De uurprijzen voor dagopvang, BSO en gastouderopvang zijn in het derde kwartaal iets gestegen. Hierdoor ligt de uurprijs voor alle opvangvormen weer boven boven de maximum uurprijs die voor vergoeding via de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Voor dagopvang ligt de uurprijs iets boven het maximum vergoedingsplafond, in de BSO ruim 6 procent en in de gastouderopvang bijna 3 procent.

Aanbod dagopvang en bso stijgt weer, gastouders daalt verder
Het aantal locaties voor BSO is na een jarenlange daling in het derde kwartaal voor het eerst gestegen. Het aantal locaties voor dagopvang stijgt sinds enige tijd, de omzetting van peuterspeelzaal naar dagopvang is hier een belangrijke factor.

De trend van het dalend aantal gastouders zet onverminderd voort. Het aantal gastouders is ten opzichte van enkele jaren geleden met circa 30 procent gedaald.