9 februari 2022

Meertalige dagopvang – Project MIND

Meertaligheid is een kenmerk van de 21 e -eeuwse maatschappij en meertaligheid wordt meer en meer gewaardeerd. In het onderwijs en de kinderopvang is dat zichtbaar in de grote belangstelling voor meertalig aanbod. Dit was voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanleiding om een onderzoek uit te zetten naar de effecten van meertalig taalaanbod in de dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar (Project MIND). Aan het onderzoek namen tien instellingen deel, verspreid over 19 locaties door heel Nederland. Alle instellingen kozen voor Engels als vreemde taal naast het Nederlands.

Resultaten
Er zijn geen negatieve effecten gevonden van het meertalige (Engelse) taalaanbod op de ontwikkeling van de Nederlandse taal. De taalvaardigheid van kinderen neemt toe in beide aangeboden talen.
Het onderzoek laat zien dat bij kinderen die vaak Engels hoorden op de opvang er geen sprake was van een langzamere groei van hun Nederlandse woordenschat dan bij kinderen die minder vaak Engels hoorden op de opvang. Bovendien bleek dat kinderen die vaak Engels op de opvang hoorden de woordenschat in het Engels sneller uitbreidde dan kinderen die minder vaak Engels op de opvang hoorden. Daarnaast werden er geen verschillen gevonden tussen kinderen die thuis (vrijwel) geen en juist wel Nederlands hoorden in de mate waarin zij profiteerden dan wel hinder ondervonden van het meertalige taalaanbod.

Alle resultaten van het onderzoek zijn te lezen in dit rapport.

Aanbevelingen
In het rapport worden na aanleiding van de resultaten aanbevelingen gedaan voor de overheid, de instellingen en voor vervolgonderzoek. Een van de aanbevelingen gericht aan de overheid is om meertalige dagopvang mogelijk te maken!

Op basis van de resultaten van het onderzoek van de UvA is het kabinet voornemens meertalige dagopvang structureel wettelijk mogelijk te maken. Dat vergt een wijziging van de Wet kinderopvang. Dit wordt nu nader uitgewerkt, waarbij ook het gesprek aan zal worden gegaan met sectorpartijen en partijen die betrokken zijn bij toezicht en handhaving.

Toolbox
Naar aanleiding van dit onderzoek naar tweetalige kinderopvang in Nederland heeft het MIND team een toolbox ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers. Deze toolbox biedt praktische tips en kennis over de omgang met meertalige kinderen op de eentalige of tweetalige kinderopvang.
De Toolbox Meertaligheid in de kinderopvang kan je hier downloaden.