30 augustus 2023

Internetconsultatie bewaren overzichten ingezette beroepskrachten en presentielijsten

Het kabinet wil kinderopvangorganisaties verplichten om de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen zes weken te bewaren. De verplichting geldt voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Tot en met 17 september 2023 kan je via een internetconsultatie reageren op deze wijziging van de Regeling wet kinderopvang.

Een inzichtelijke administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Daarnaast vergemakkelijkt het bijhouden van de overzichten het toezicht op de kinderopvang door de GGD. Aan de hand van de overzichten kan de houder van de kinderopvangorganisatie aantonen dat het kindercentrum voldoet aan de eisen voor de beroepskracht-kindratio, de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium. De houder moet bij een inspectie de overzichten van de afgelopen zes weken kunnen aanleveren.

Voor het bepalen van een termijn voor deze bewaarplicht heeft SZW gesprekken gevoerd met verschillende sectorpartijen. In deze gesprekken stuurde GGD GHOR op een termijn van 1 jaar. De BK heeft zich ingezet voor een invulling van de bewaarplicht die aansluit bij de praktijk. Door kort de administratie te bewaren kan een GGD inspecteur redelijkerwijs inzicht krijgen in hoe met de inzet van beroepskrachten wordt omgegaan en kan er een zinvolle dialoog gevoerd worden met de houder over de bijzonderheden. Met een bewaartermijn van 1 jaar wordt de dialoog bemoeilijkt aangezien het dan gaat over schriftelijke informatie waar geen concreet beeld meer bij gevormd kan worden door de houder. Daarnaast moest naar ons idee het doel van een inspectie zijn om de dialoog te voeren tussen de GGD inspecteur en de houder.

De BK is hierdoor voorstander van een bewaartermijn van 6 weken. Hiermee is het doel niet het toetsen van een papieren werkelijkheid maar het voeren van een dialoog over de praktijk.

Reageer tot en met 17 september 2023 op de internetconsultatie
Maak vooral gebruik van de consultatie om jouw reactie/ mening over de wijziging te geven. Hier kan je reageren.

De formele reactie van de BK zal voor het eind van de internetconsultatie ingediend worden.

Download hieronder de relevante documenten.