22 juli 2022

Directeur Kinderopvang SZW bezoekt gastouderopvang

Tuncay Uyanik, directeur Kinderopvang van het ministerie van SZW, heeft met een aantal stafmedewerkers) een bezoek gebracht aan twee verschillende gastouders om daarna op het kantoor van gastouderbureau ViaViela verder te praten over de dynamiek in de gastouderopvang. Daarbij waren ook gastouderbureaus (GOB’s) Korelon en 4Kids aanwezig, samen met de BK.

Wat speelt er zoal in de gastouderopvang?
BK-bestuurslid Hubèr Agterberg (directeur Gastouderbureau ViaViela) heeft alle aanwezigen meegenomen in de recente ontwikkelingen binnen de gastouderopvang. Zo is er een forse afname van het aantal gastouders en gastouderbureaus te zien, terwijl de vraag naar gastouderopvang, gemiddeld gelijk gebleven is. Een andere ontwikkeling is dat recent onderzoek van het Kohnstamm Instituut laat zien dat verreweg de meeste gastouderbureaus een aanbod aan professionaliseringsactiviteiten hebben voor de aangesloten gastouders.

Tijdens het gesprek met SZW is de professionalisering van de gastouders en bureaus in de afgelopen jaren uitgebreid besproken. Ook er is er gesproken over de financiering, scholing van gastouders, de veiligheid en het risico gestuurd toezicht.

Zo was de vraag vanuit SZW; hoe kunnen we gastouderopvang (nog) beter en veiliger maken en vooral minder goed presterende gastouders en gastouderbureaus voorkomen?

BK en de aanwezige GOB’s zien kansen:

  1. De GOB’s merken op dat het aantal inspecties in 2022 flink gestegen is waarmee de intensivering van het toezicht al duidelijk zichtbaar is. Echter zou aan de kwaliteit van het toezicht nog veel kunnen (en moeten) verbeteren.
    • De GOB’s geven aan grote verschillen te zien in de uitvoering van de GGD inspectie en handhavingen. Handhaving onder gastouders die onder de maat presteren is niet de standaard en soms komen zij hiermee weg. Gemeenten spelen hier ook een rol in. Er zijn verschillen tussen regio’s en de GOB’s pleiten voor een duidelijke standaard die overal wordt toegepast.
    • Ook constateren de GOB’s dat het ‘afvinken’ van inspectiepunten op veiligheid en gezondheid, grotendeels bepalend is. De dialoog met ouders wordt hierin gemist. De GOB’s zouden graag zien dat GGD inspecteurs meer vragend het gesprek aangaan.
      SZW ziet daarin een dilemma ontstaan. Meer ‘in dialoog gaan’ leidt mogelijk juist tot grotere verschillen in bijv handhaving. BK geeft aan hierover het gesprek aan te gaan met GGD GHOR, GOB’s en de VNG. SZW vindt dit een goede ontwikkeling en interessant om verder te volgen.
  2. Permanente educatie gastouders. Bijvoorbeeld over de meldcode of een babytraining.
  3. Goede begeleiding vanuit de GOB’s is wettelijk vastgelegd (jaarlijks 16 uur per gastouder). Hier zou een scherpere inhoudelijke GGD controle door inspectie passend zijn. Vraag bij gastouders na hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. Biedt het GOB trainingen? Is er minimaal 2x per jaar contact door bezoek aan huis? Is het bureau goed bereikbaar? Etc.

Conclusie GOB en BK
Het was een goed gesprek waarbij SZW liet weten blij te zijn met input voor de lopende verkenning over verbetermaatregelen. Er is afgesproken dat het gesprek vervolgd wordt.