Samenwerking kinderopvang met onderwijs

Rijke Schooldag
In het coalitieakkoord komt de zogeheten 'Rijke Schooldag’ uitvoerig aan de orde. De nadruk ligt daarbij op het bestrijden van kansenongelijkheid. Om een effectief uitvoeringsprogramma te realiseren vinden wij het van belang dat basisscholen, kinderopvang en welzijnswerk nauw met elkaar samenwerken. Daar zijn in het land al de nodige stappen toe gezet, maar het kan nog aanzienlijk beter. De betrokken landelijke brancheorganisaties – PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland – hebben gezamenlijk aangegeven dat zij graag bijdragen aan een specifiek actieprogramma gericht op de kansengelijkheid van kinderen.

Geen parallelle infrastructuren
Voor het slagen van de Rijke schooldag en het bereiken van het achterliggende doel zouden geen nieuwe, parallelle infrastructuren moeten worden bedacht die het onderwijs nog meer belasten en afleiden van de primaire taak, en tot een verdere segregatie leiden: kinderen van werkende ouders gaan naar de BSO, kinderen van niet-werkende ouders in een kwetsbare wijk blijven de hele dag in de schoolbankjes zitten met een programma van een verzameling aanbieders, zonder enig regelgevend kader waarin hun sociaal-emotionele veiligheid wordt gewaarborgd zoals dat in de kinderopvang gebeurt. Om kinderen in een kwetsbare positie te ondersteunen, is meer nodig dan dat en moet integraler worden gekeken naar het kind in zijn gezin in de buurt.