Over ons

Wie we zijn

Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan wij: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Met ruim 1.000 leden die 80 procent van de omzet in de kinderopvang vertegenwoordigen, zijn wij de grootste belangenbehartiger voor kinderopvang in Nederland.

Lobby & vertegenwoordiging
Wij bundelen en behartigen de belangen van onze leden, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit. Belangrijke issues plaatsen wij op de politieke en maatschappelijke agenda. Om dat te doen, zitten we aan tafel met partijen als ministeries, BOink, MOgroep, VNG, GGD Nederland, Belastingdienst en VNONCW-MKB NL. Ook vertegenwoordigen wij onze leden in werkgeverszaken als de cao-onderhandelingen en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Visie & beleid
Brancheorganisatie Kinderopvang is een vaste gesprekspartner van de ministers van SZW en OCW en hun ministeries in het proces van wet- en regelgeving. In onze standpuntbepaling nemen we de input van leden mee die we ophalen tijdens ledenraadplegingen, regiobijeenkomsten, commissies en platforms.

Kennis, analyse & advies
De brancheorganisatie fungeert als kennis-, nieuws- en informatiecentrum voor leden en sector. Of het nu gaat over werkgeverschap, bedrijfsvoering, arbeidsrecht, kwaliteit of beleid, de deskundige medewerkers van de brancheorganisatie weten er alles van. Ze volgen de ontwikkelingen in de sector op de voet en analyseren de gevolgen hiervan op de bedrijfsvoering van organisaties. Om dit vervolgens te vertalen naar standpunten in de lobby en advies richting leden.

Met nieuwsberichten, dossiers en blogs op de website brengen zij kennis en informatie samen. Ook kunnen leden voor vragen terecht bij de juridische helpdesk of beleidshelpdesk. De brancheorganisatie voert daarnaast jaarlijks een onderzoek uit onder kinderopvangorganisaties en deelt de resultaten met leden, politiek, media en publiek.

Ledenvoordeel
Leden krijgen voordeel bij een aantal geselecteerde dienstverleners, zoals verzekeraars en accountants.

Voorwaarden & Governance code: helder richting klanten
Ondernemers in de kinderopvang hanteren de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie. Ook houden zij zich aan de Governance code kinderopvang; de richtlijn voor integer en transparant bestuur & toezicht.

Waar we voor staan

Wat is belangrijker dan de toekomst van onze kinderen? Een goede jeugd vormt de basis hiervoor. Daarom moeten kinderen kunnen opgroeien in een veilige, plezierige en geborgen omgeving. Een omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Waar ze kansen krijgen om hun leefwereld te verrijken. En waar ze spelenderwijs worden uitgedaagd. Dat is waar kinderopvang voor staat: spelend leren en lerend spelen.

Brancheorganisatie Kinderopvang zet zich in voor een sector die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de toekomst van onze kinderen en daarmee aan de toekomst van ons land. Wij zorgen voor een sterke positie van ondernemers in de kinderopvang, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit. Als sterke, zelfbewuste brancheorganisatie voeren we een professionele lobby voor de sector, zijn we een krachtige en betrouwbare gesprekspartner voor stakeholders en een deskundige adviseur voor leden. Brancheorganisatie Kinderopvang staat voor kwaliteit, professionaliteit, continuïteit en duurzaamheid in de kinderopvang.

Wat we doen

Brancheorganisatie Kinderopvang zet zich in voor een sterke positie van ondernemers in de kinderopvang. We werken aan een aantal pijlers om leden te ondersteunen in het professioneel uitoefenen van hun vak: kwaliteit, transparantie, financiering en ondernemerschap.

Kwaliteit: kinderopvang is een A-merk
Kwaliteit staat hoog op de agenda in de kinderopvangsector. Eind 2014 definieerde Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK), waar Brancheorganisatie Kinderopvang zitting in heeft, een uniforme kwaliteitsvisie voor alle vormen van opvang. De ontwikkeling van kinderen staat in deze visie centraal, met aandacht voor de rol van pedagogisch medewerkers en gastouders. Op initiatief van de brancheorganisatie is daarnaast een gezamenlijk, toetsbaar kwaliteitskader in ontwikkeling. Doel is om de regeldruk te verminderen, als sector aan zet te blijven en transparantie te vergroten.

Dit kwaliteitskader moet de basis vormen voor het Nieuwe Toezicht, het traject van de overheid om bestaande wet- en regelgeving te herijken. Wij zetten in op een objectieve wijze van toezicht met een gelijk speelveld, het schrappen van onnodige regels en voldoende ruimte voor innovatie en maatwerk.

Transparantie: versterken van de positie van de branche
Van een sector die de zorg voor kinderen op zich neemt en waarin veel gemeenschapsgeld omgaat, mag transparantie worden verwacht, vinden wij. Ouders, politiek en stakeholders krijgen in het Brancherapport Kinderopvang inzicht in de bedrijfsvoering, kwaliteit en financiën van de kinderopvangsector. In het rapport staan de resultaten van het jaarlijkse benchmarkonderzoek onder kinderopvangorganisaties. De sector beantwoordt hiermee aan de vraag van ouders, politiek en stakeholders naar transparantie en maatschappelijke verantwoording.

Financiering: voor continuïteit en stabiliteit van de sector
Jonge kinderen zijn gebaat bij stabiliteit en professionaliteit. Dat kan alleen als de kinderopvangorganisatie stabiliteit in bedrijfsvoering en personeelsbeleid kent. Het huidige financieringsbeleid maakt dat voor organisaties heel lastig. Voor het welzijn van kinderen is het noodzakelijk dat de sector in stabieler vaarwater terecht komt. In de lobby richting de overheid pleit Brancheorganisatie Kinderopvang dan ook voor stabiliteit in de financiering en een evenwichtige verdeling van kosten tussen overheid, ouders en werkgevers.

Werkgever- en ondernemerschap: een moderne sector
Brancheorganisatie Kinderopvang werkt aan de verdere professionalisering van de kinderopvangsector. Dat doen we bijvoorbeeld door kennis en informatie te delen en ontwikkelingen te analyseren. Maar ook door te zorgen voor een adequaat arbeidsvoorwaardenbeleid en heldere leveringsvoorwaarden richting klanten. En door leden te ondersteunen bij de ambities op het gebied van (permanente) educatie van medewerkers. De brancheorganisatie richt zich daarnaast op vermindering van regeldruk en meer ruimte voor ondernemerschap en maatwerk.