Werkdruk en personeelstekort: de non-stop inzet van BK

Werkdruk en personeelstekort: de non-stop inzet van BK

De arbeidsmarkt knelt. Dat leidt ook tot een hogere druk op onze medewerkers die keihard werken om de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd kwalitatief goede kinderopvang te bieden. Wij doen er alles aan om kleinere en grotere oplossingen te vinden voor de arbeidsmarktproblematiek, en vragen ook de hulp van de overheid.

Al op de ledenvergaderingen in 2019 constateerde de BK dat de vacaturegraad in de kinderopvang tot de hoogste van Nederland behoorde. Sindsdien is onze inzet non-stop gericht geweest op de arbeidsmarktproblematiek. Waar de staatssecretaris van SZW begin 2019 in een Kamerbrief nog ontkende dat er een probleem op de arbeidsmarkt was, zitten we inmiddels aan tafel met ditzelfde ministerie om hard te werken aan mogelijke oplossingen. Waar een Kamerlid ons voor de zomer nog liet weten dat “een andere brancheorganisatie het personeelstekort niet als probleem zag”, wordt er nu aan alle kanten meegedacht over oplossingen.

Al jaren zetten we ons in om de instroom van medewerkers te vergroten en medewerkers ook beter te behouden voor de sector. We doen dat met onze sterspeler Ramon Rikken, samen met het FCB en onze cao-partners. De afgelopen maanden heeft BK daarnaast heel veel acties ondernomen om meer urgentie te creëren, maatschappelijk, ambtelijk en politiek, om tot een verlichting te komen van de druk op het personeel. Waar moet je dan aan denken?

Bij het sluiten van het cao-akkoord hebben we met de twee andere cao-partijen een brief gestuurd aan het ministerie en GGD-GHOR. Die is aangekomen. Vervolgens zijn we in gesprek gegaan en hebben op basis van input van onze leden in de adviesgroepen een lijst met maatregelen aangeleverd met een prioritering van knellende regelgeving. Na de zomer hebben we zeer actief de landelijke media opgezocht met berichtgeving over het personeelstekort en is er een ALV rondom dit onderwerp georganiseerd. Individuele houders hebben een brandbrief geschreven die wij van harte onderschrijven en onder de aandacht brengen bij het ministerie en Kamerleden. Daarnaast hebben we een podcastserie opgestart en blijven we zoeken naar mooie, innovatieve oplossingen en delen die met jullie.

Eén van die oplossingen is het inschakelen van gastheren en gastvrouwen. Dit kan op de locaties een flinke verlichting geven van PM’ers denken wij, die daardoor veel meer tijd overhouden voor hun primaire taak: de ontwikkeling van de kinderen op hun groep. Eén van onze voorstellen is daarom een subsidieregeling in het leven te roepen om houders te helpen met de inhuur van deze gastheren en gastvrouwen en gedegen onderzoek te doen naar de effecten op de werkdruk en de taakverdeling op de groep.

Andere oplossingen die door jullie worden gebruikt, zijn een tijdelijke, verantwoorde afwijking van de meest knellende regels. Zoals de bekende regels betreffende het Vaste Gezichten Criterium en de drie-uursregeling. Maar ook het hanteren van een BKR op locatieniveau in plaats van groepsniveau waardoor medewerkers goed kunnen worden ingezet met oog voor de kwaliteit en geborgenheid van de kinderen. Meerdere (groepen van) leden hebben dit soort maatregelen besproken met hun toezichthouders en handhavers. In het algemeen is er veel begrip en wordt er meegedacht aan passende maatwerkoplossingen.

Al deze goede voorbeelden en oplossingen dragen we aan bij onze gesprekspartners op het ministerie van SZW. We trekken hierin gelukkig ook goed op met onze collega’s van BMK – samen staan we immers sterker. Bij het ministerie ontmoeten we veel begrip en bereidheid om gezamenlijk aan oplossingen te werken. We hopen jullie daar natuurlijk snel over te kunnen berichten.

Met alle oplossingen die voorbijkomen hebben we nog steeds geen volledige en duurzame oplossing voor het grote arbeidsmarktprobleem waar we mee kampen en wat naar onze verwachting nog jaren zal duren. Maar het kan de druk op het personeel op korte termijn verlichten, zodat we in ieder geval voorkomen dat de uitstroom toeneemt en geeft houders structureel meer ademruimte om te gaan met wisselingen in personeelsbezetting. Dat is zeker in een coronaperiode geen overbodige luxe.

Felix Rottenberg & Emmeline Bijlsma

Door:
17 november 2021