Zomerbericht

Zomerbericht

De Corona drukte lijkt voorbij. Lijkt, want er zijn nog tal van experts die waarschuwen voor een ‘opleving’, voor onvoorspelbare plekken waar het virus opnieuw kan toeslaan. Als we terugkijken op de eerste drie maanden nadat de lockdown werd aangekondigd, op zondag 15 maart, valt op dat iedereen moest improviseren. Dat leidde tot de befaamde uitspraak van premier Rutte: met 50% kennis moesten 100% besluiten worden genomen.

Iedereen zocht die eerste weken werkende-weg naar oplossingen. In één keer sloten tal van sectoren binnen een uur. Voor de kinderopvang werd een uitzondering gemaakt, immers de noodopvang voor cruciale beroepen vroeg daar om. Al op die zondag de 15e maart hadden wij een eerste overleg met staatssecretaris Tamara van Ark. Vanaf dat moment groeide een intensieve samenwerking tussen BOinK, BMK en ons, de BK. We hebben wekenlang ‘s ochtends in een conference call onze lobby-lijn besproken, indien nodig aangescherpt en de rollen verdeeld. Dat heeft beslist bijgedragen aan een effectief resultaat. Ook het ministerie van Sociale Zaken, en de directie Kinderopvang in het bijzonder, zijn wij erkentelijk voor de manier waarop ze met ons werkte aan oplossingen voor het realiseren van de Oudercompensatie.

Vorige week heeft de Sociale Verzekeringsbank in één dag de oudercompensatie uitgekeerd en bleek dat er een rijksdienst is die wel capabel is in de uitvoering van toeslagenregelingen en betrokkenen niet wanhopig maakt. Over de ‘niet-Kotters’ waaronder expats, moet nog een definitieve beslissing genomen worden. Dat duurt lang. In deze kwestie houden we druk op de ketel. De uitvoering kan opnieuw door de Sociale Verzekeringsbank ter hand worden genomen, er is budget gereserveerd, de uitvoering vergt meer tijd. Maar het definitief ‘ja ‘hangt af van de bereidwilligheid van de minister van Financiën: het is zoals dat heet een ‘politieke kwestie’ geworden.

In de tweede fase van Corona hebben we de intensieve contacten met politieke partijen, de SER en VNO-NCW & MKB-Nederland verbreed, vooral voor het verkennen en beïnvloeden van de aankomende kabinetsformatie. Ons lidmaatschap van VNO-NCW en MKB-Nederland is daarbij effectief. Zowel in de directe als indirecte contacten met bewindslieden. Dat heeft ook invloed gehad op de persconferentie van premier Rutte in mei waarin hij zich nadrukkelijk tot de kinderen in Nederland richtte. Het betrof evenzeer de succesvolle lobby voor de openstelling van het Primair Onderwijs in de tweede helft van juni.

Als grootste brancheorganisatie met een divers ledenbestand rust er op BK een grote verantwoordelijkheid om alle verschillende belangen te verenigen achter een coherente langetermijn visie op de kinderopvang. Een visie passend bij de 21e eeuw, waarin we behouden waarin we sterk zijn (ondernemerschap, diversiteit & keuzevrijheid, spelend ontwikkelen), verder vormgeven waar dat nodig is (emancipatie, gelijke kansen voor kinderen door goede kinderopvang én goed onderwijs, minder toetsen en vroegselectie, meer menging van de verschillende “bubbels”) en moderne concepten gebruiken (netwerksamenleving, samenwerken en gebruik maken van elkaars kracht). Een langetermijnvisie die tevens verder strekt dan de komende kabinetsperiode en wegblijft van ouderwets blauwdruk-denken.

Dit is een visie die we ook inbrengen als lid van de werkgeversdelegatie van VNO-NCW bij de Commissie Kindvoorzieningen van de SER, waar werkgevers, vakbeweging en SER kroonleden een vervolgadvies opstellen volgend op het zogeheten 16 uur advies. Mariette Hamer, voorzitter van de SER, zit deze commissie voor. Zij heeft de intentie het advies voor de jaarwisseling uit te brengen waardoor het tevens een onderdeel is van het Middellange Economisch termijnadvies van de SER, dat pal voor de kabinetsformatie wordt uitgebracht en altijd invloed heeft op de hoofdlijnen van een regeerakkoord. Het betekent dat we als BK binnenskamers alle ontwikkelingen volgen en samen met VNO-NCW kunnen beoordelen wat voor volgende en aparte stappen er in de lobby nodig zijn. Dit delen we dan weer met onze partners in de sector. Soms kunnen we hier niet meteen over communiceren: goed lobby werk, juist ook in de samenwerking met VNO-NCW is stille diplomatie. Op onze ALV van 6 oktober en op een werkbijeenkomst medio november willen we onze inzet en werkwijze met jullie, onze leden, delen.

Een goede en mooie zomer!

Emmeline Bijlsma en Felix Rottenberg.

Emmeline Bijlsma Felix Rottenberg

Door:
16 juli 2020