Reactie BK op Kamerbrief Stint

Reactie BK op Kamerbrief Stint

Dinsdag berichtten wij over de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake het tijdelijk toelatingskader voor bijzondere bromfietsen, en de daaraan gekoppelde aangescherpte eisen voor de Stint. Daarin gaven wij aan uiterlijk donderdag met een uitgebreidere, gezamenlijke reactie van voorzitter Felix Rottenberg en directeur Magda Heijtel te komen. Die reactie luidt als volgt.

  • Als BK staan wij achter alle technische veiligheidsmaatregelen zoals voorgeschreven in het nieuwe concept toelatingskader voor de Stint. Veiligheid staat voorop, ook tijdens vervoer, en we blijven er alles aan doen om de veiligheid zo goed mogelijk te borgen.
  • De minister is niet duidelijk en schept daarmee onhelderheid in haar brief over het eisen van een rijbewijs voor het gebruik van een bijzondere bromfiets die ingericht is voor personen. Waarom niet denken aan het invoeren van een speciaal Stintrijbewijs of het - met in achtneming van een overgangsperiode - verplicht stellen van een bromfietsexamen? Dit lijkt ons acceptabel mits het aantal te vervoeren kinderen niet verandert.
  • Daarom zijn we - namens onze leden - zeer ontstemd over één aangepast gebruiksvoorschrift waarbij het aantal kinderen in de Stint wordt teruggebracht naar maximaal 8.
  • Dit is het gevolg van een streven naar uniformiteit in de verkeerswet- en regelgeving, doch dit past niet bij de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Grootste nadeel is dat het tot meer verkeersbewegingen leidt; extra inzet van (elektrische) bakfietsen en soms busjes. Dit alles is niet niet bevorderlijk voor verkeersveiligheid.
  • Hier hebben we als BK al herhaaldelijk op gewezen.

Wij zullen onze opvattingen op 21 maart met de ambtelijke top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bespreken samen met de 'Stint-coalitie' die op initiatief van de BK gevormd is. Daarin zitten o.a. de TU Eindhoven, BOinK en BMK.

Wij starten volgende week een serie van gesprekken met Tweede Kamerleden, waarin de casuïstiek van onze leden centraal staat. Op ons verzoek en op eigen initiatief hebben leden ons precies geïnformeerd over de consequenties van de Stint voor de bedrijfshuishouding van de Dagopvang en Buitenschoolse Opvang. Binnenkort zullen we een extra bijeenkomst van onze Stuurgroep Kwaliteit bijeenroepen, die voor al onze leden toegankelijk zal zijn, om van gedachten te wisselen en de leden verder te informeren over de stand van zaken in de lobby over deze kwestie.

Personenvervoer