Ambtelijk advies aan volgend kabinet: investeer in voorschoolse voorzieningen

15 juli 2016

Ambtelijk advies aan volgend kabinet: investeer in voorschoolse voorzieningen

Het volgende kabinet moet de kwaliteit en de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor jonge kinderen verbeteren. De baten voor kinderen zijn erg hoog. De kwaliteit van voorschoolse voorzieningen en vve kan omhoog door bestaand beleid verder uit te bouwen. Het bereik onder kinderen kan beter en voor meer uren dan nu gebeurt. En om segregatie tegen te gaan en doorlopende ontwikkellijn te bevorderen kunnen verschillende vormen van meer integrale voorzieningen voor jonge kinderen worden uitgewerkt.

Voorstellen voor versterking voorschoolse voorzieningen
De baten van kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen volgens het advies hoog.  Dit geldt voor alle kinderen, maar vooral voor jonge kinderen met risico op een achterstand. Het advies ziet potentie om de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen te verbeteren. De focus ligt op de ontwikkeling van kinderen in de peuterleeftijd (2 tot 4 jaar).

De kwaliteit van voorschoolse voorzieningen en vve kan beter door de verschillende trajecten om de educatieve kwaliteit in de voorschoolse voorzieningen en vve te onder­zoeken en te verbeteren, verder uit te bouwen.

De intensiteit van vve en deelname aan vve kan worden verhoogd door kinderen meer uren aan te bieden dan de huidige 10 uur. Voorbeelden zijn 12 uur (vergelijkbaar met de pilot startgroepen), 16 uur (conform SER-advies), of 24 uur (vergelijkbaar met het Amerikaanse programma Headstart). Om de peuters die het nodig hebben ook echt te bereiken kan de Rijksoverheid gemeenten te ondersteunen in de monitoring, een wettelijke monitoringsverplichtingen opleggen of een van gemeenten een inspanningsverplichting vragen.

Ten slotte kan worden verkend hoe de verschillende type voorzieningen kunnen worden geïntegreerd. Daarbij zijn verschillende opties mogelijk, zoals een recht op kinderopvangtoeslag voor alle ouders met kinderen van 2,5-4 jaar voor 12 of 16 per week, gratis kinderopvang voor alle kinderen voor 12 of 16 uur per week of een leerrecht vanaf 2,5 jaar op de basisschool.

Aansluiting bij oproep sector: zorg voor laagdrempelige voorzieningen voor jonge kinderen
Het advies sluit aan bij het pleidooi dat Brancheorganisatie Kinderopvang al lange tijd naar voren brengt samen met PO-raad, Sociaal Werk Nederland en VNG. Met verbindingen tussen partijen kun je een integrale pedagogische aanpak voor alle kinderen realiseren. Met een doorgaande lijn van voorschoolse voorzieningen naar de basisschool, zorg en welzijn. Het gaat de partijen er vooral om dat de systemen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs en zorg meer worden geïntegreerd zodat zij niet worden gehinderd door wetten en regels en er een betere aansluiting kan plaatsvinden. Voor een nieuw kabinet de boodschap; zorg voor laagdrempelige voorzieningen voor jonge kinderen en stimuleer de samenwerking tussen de partijen. En betrek ouders daar ook bij.

De organisatie van geïndustrialiseerde landen OESO adviseerde onlangs hetzelfde aan het kabinet. Ook de Sociaal-Economische Raad komt tot gelijksoortig advies. De SER pleit voor het basisrecht van 16 uur kinderopvang voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Volgens de SER is ook een consistent overheidsbeleid nodig, inclusief stabiele financiering.

Advies ambtelijke Studiegroep Duurzame Groei
Minister Kamp van Economische Zaken heeft het advies van de onafhankelijke ambtelijke groep aan de Tweede Kamer gezonden. Het advies is breed en gaat over onder andere arbeidsmarkt, fiscaliteit, energievoorziening, wetenschap en onderwijs. Het advies geeft een volgend kabinet bouwstenen over versterking van het verdienvermogen voor werkgelegenheid en duurzame welvaartsgroei. Er wordt geen blauwdruk voorgelegd.