OESO: betere aansluiting en kwaliteit voorschoolse voorzieningen

26 mei 2016

Voorschoolse voorzieningen als opvang en VVE moeten beter bij elkaar aansluiten en van hogere kwaliteit worden. Dat is het advies van de OESO aan het kabinet. Dat sluit aan bij het eerdere advies van de SER aan het kabinet over kindvoorzieningen en bij de oproep van Brancheorganisatie Kinderopvang samen met MOgroep, PO-raad en VNG voor een integrale pedagogische aanpak voor àlle kinderen.

OESO constateert dat het systeem van voor- en vroegschoolse educatie (vve) en opvangvoorzieningen weliswaar is uitgebreid, maar dat de kwaliteit beter kan. De aanbeveling is een meer geïntegreerde benadering van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie. Ook beveelt de OESO aan om de kwalificatie-eisen en opleiding van het personeel te standaardiseren en te verbeteren. Daarnaast bevelen zij aan om standaarden en doelen te stellen voor de inhoud en proceskwaliteit ('een curriculum').

In lijn met brede oproep brancheorganisaties aan nieuw kabinet
De aanbevelingen van de OESO zijn geheel in lijn met de oproep van Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, PO-raad en VNG voor een integrale pedagogische aanpak en laagdrempelige voor àlle kinderen. Alle kinderen in Nederland moeten optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen en te ontplooien tot zelfstandig en gelukkige volwassenen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Deze integrale aanpak kan in een integraal kindercentrum worden ingericht of anderszins, zolang er maar een goede samenwerking bestaat tussen de partijen en met de ouders. Het gaat de partijen er vooral om dat de systemen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs en zorg meer worden geïntegreerd zodat zij niet worden gehinderd door wetten en regels en er een betere aansluiting kan plaatsvinden. En betrek ouders daar ook bij.

Aansluiting SER-advies
Het ministerie zal nog voor de zomer in een eerder aangekondigde brief aan de kamer over de kwaliteit en effectiviteit van vve op het OESO-rapport reageren, o.a. op de resultaten van onder andere pre-COOL en de pilot startgroepen. Deze onderzoeken geven inzicht in de ontwikkeling van doelgroepkinderen en hoe de kwaliteit van vve hieraan bijdraagt. Op basis van deze resultaten en de aanbevelingen van de OESO zullen zij het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie evalueren, en aangeven welke maatregelen zij nemen om de kwaliteit verder te verhogen. De aanbeveling van de OESO die pleit voor een meer geïntegreerde benadering van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie raakt aan het SER-advies Gelijk Goed van Start. Een kabinetsreactie op dit advies wordt ook voor de zomer naar de Kamer gestuurd.

Reactie minister en staatssecretaris OCW
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW hebben de Tweede Kamer het rapport OESO-stelselreview: Review of National Policies for Education: Netherlands 2016 gestuurd. Het Nederlandse onderwijsstelsel staat er goed voor. De belangrijkste uitdagingen en de daarop aansluitende aanbevelingen hebben onder meer betrekking op de VVE en kinderopvang.