Begrotingsbehandeling SZW: kort verslag 1e termijn

Dinsdag 1 december was in de Tweede Kamer de eerste termijn van de behandeling van de begroting van SZW. Alle Kamerfracties hebben inbreng geleverd op de dossiers van minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma. In het debat was veel aandacht voor werkloosheidsbestrijding, minimumjeugdloon, sectorplannen, integratie, maar ook voor de extra budgetten voor kinderopvang, kinderopvang op sociaal-medische indicatie, ouderparticipatiecrèches, kindregelingen, armoede onder kinderen en verlof voor ouders.

D66 en PvdA noemden het extra budget van 290 miljoen voor kinderopvang en 60 miljoen voor peuters winst en belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Extra budgetten voor opvang
D66 pleitte eerder dit jaar bij de Algemene Beschouwingen voor 350 miljoen euro extra budget bovenop de intensivering van het kabinet. In de discussie over het Belastingplan 2016 heeft het kabinet opgenomen dat er vanaf 2017 nog eens 100 miljoen euro voor kinderopvang beschikbaar komt. Op dit moment is nog niet duidelijk of dat doorgaat en hoe dat voorstel wordt ingevuld.

Begin deze week vroegen Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep de Kamer in een gezamenlijke brief om het extra budget van 60 miljoen euro voor peuters zo gericht mogelijk in te zetten. Dat om er voor te zorgen dat het budget ook ten goede komt aan de doelgroep.

Samenwerking opvang-onderwijs: inhoud boven vorm
PvdA vroeg het kabinet om drempels voor integrale kindvoorzieningen weg te nemen. Zo zou over tien jaar samenwerking van opvang en onderwijs vanuit één organisatie overal in Nederland mogelijk moeten worden. De PvdA vindt het goed om te onderzoeken of wettelijke verankering van integrale kindcentra mogelijk is. Aanleiding voor de discussie was de brief van minister Asscher van vorige week over Kindcentra 2020, als reactie op een motie van de Kamerleden Yücel van de PvdA en Tellegen van de VVD. De minister stelde in de brief initiatieven als Kindcentra 2020 te verwelkomen maar vindt inhoud belangrijker dan vorm.

Kinderopvang op sociaal-medische indicatie: geen wijzigingen
SP en GroenLinks vroegen naar aanleiding van de uitzending van Radar van begin vorige week aandacht voor kinderopvang op sociaal-medische indicatie. De minister zond hierover eind vorige week een brief aan de Kamer, in reactie op Kamervragen van SP, GroenLinks en D66 van vorige week. De minister gaat de financiële toegankelijkheid van kinderopvang op sociaal-medische indicatie komend jaar onderzoeken. De minister houdt voor nu vast aan de bestaande situatie waarin ouders bij ziekte van een van de ouders bij de gemeente terecht kunnen voor een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.

Onderzoek kwaliteit ouderparticipatiecrèches
CDA vroeg aandacht voor de ouderparticipatiecrèches. Aanleiding was de brief van minister Asscher van vorige week waarin hij een onderzoek naar de kwaliteit van ouderparticipatiecrèches aankondigde. CDA vroeg aan de PvdA of ouders die gebruik maken van ouderparticipatiecrèches in aanmerking moeten komen voor toeslag als uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit goed is. In het wetsvoorstel van minister Asscher om de positie van ouderparticipatiecrèches wettelijk te verankeren is nu opgenomen dat deze ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. De PvdA stelt dat het belang van kinderen centraal staat.

Directe financiering: doorgeschoven naar apart overleg begin volgend jaar
Tijdens het debat is niet gesproken over het plan van het kabinet om de financiering van de kinderopvang te wijzigen (‘directe financiering’). Vorige week meldde minister Asscher in een brief aan de Kamer de voortgang op dit plan. Brancheorganisatie Kinderopvang reageerde daar met een brief aan de Kamer op. We constateren dat ondernemers worden gehoord in het proces en dat de inbreng van ondernemers ertoe heeft geleid dat enkele van onze zorgpunten zijn opgepakt, maar ook dat er nog steeds op veel punten onduidelijkheid bestaat. De Tweede Kamer heeft besloten om op 18 februari 2016 een apart Algemeen Overleg over het plan voor directe financiering te houden.

Verlof voor ouders: wachten op SER-advies
Het kabinet kondigde een aantal aanpassingen rond verlof voor werkende ouders aan, onder andere langer vaderschapsverlof. D66 en PvdA vroegen de minister naar de stand van zaken van het advies van de  Sociaal-Economische Raad (SER). Het kabinet heeft de SER eerder dit jaar gevraagd om te adviseren over onder andere het stelsel van verlofregelingen voor werkende ouders en het stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen.

Vervolg debat woensdag
Woensdag middag en avond is de tweede termijn van de begrotingsbehandeling.  Daarin reageert de minister op de inbreng van de Kamerleden in de eerste termijn. Via twitter en de website houden wij u op de hoogte.